zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 OŚWIATA I KULTURA
Pierwsze uczniowskie doświadczenia

Dobiega końca realizacja pierwszej tury projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku zadania projektu realizowała pani Małgorzata Gryndys.


Adresatami podjętych działań byli uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku 2008/2009 i klasy drugiej w roku 2009/2010. Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych w utworzonych przez nauczyciela Ośrodkach Zainteresowań.

Do projektu celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo, uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka opracowanym przez nauczyciela zgodnie z teorią H. Gardnera.

W odniesieniu do dzieci twórca teorii wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.

Beneficjent przekazuje szkole nieodpłatnie środki dydaktyczne do wyposażenia Ośrodków Zainteresowań, nauczyciel natomiast opracowuje autorski program zajęć dodatkowych, odpowiadający profilom inteligencji uczniów i realizuje go podczas 50-ciu godzin zajęć. Program w obecnej kl. II zakończony został prezentacją osiągnięć uczniów. Później realizację projektu przejmie nauczyciel w kl. I. Realizacja zadań projektu odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka pozwala na kompleksową współpracę w obrębie trójpodmiotowości: uczeń, nauczyciel, dom rodzinny, a tym samym zapewni skuteczną realizację działań i osiągnięcie celów.

Działania związane z projektem rozpoczęły się w kwietniu, 2009 r., kiedy to po cyklu szkoleń dla nauczycieli realizujących I etap projektu została zorganizowana Wywiadówka inaczej dla rodziców uczniów kl.I. Podczas spotkania rodzice zapoznani zostali z celami i założeniami projektu, obejrzeli pomoce, z których korzystają dzieci na zajęciach obowiązkowych, udzielili wywiadów na temat zainteresowań swoich dzieci, złożyli także deklaracje udziału uczniów w zajęciach nadobowiązkowych.

Kolejnym krokiem w realizacji działań projektu było sporządzenie przez wychowawcę profilu inteligencji każdego z wychowanków, by można było trafnie dobrać tematykę i rodzaj zajęć dodatkowych. Po napisaniu programu zajęć dodatkowych, od września 2009 r. do grudnia 2009 r. rozpoczęła się praca z dziećmi, obecnie już uczniami kl.II. Program realizowany był podczas zajęć obowiązkowych oraz w trakcie zajęć dodatkowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zatytułowany był Przyrodnicze przełaje, zawierał zagadnienia związane z najbliższym otoczeniem ucznia. Podejmowane działania miały na celu przybliżenie dzieciom podstawowych praw rządzących światem przyrody, ułatwienie zrozumienia relacji i zależności pomiędzy człowiekiem, jego działalnością a otaczającym środowiskiem, jak również uwrażliwienie na niepożądane zmiany powodowane bezmyślnym postępowaniem człowieka. Podejmowane działania uwzględniały przede wszystkim profile inteligencji uczniów, sporządzone w oparciu o obserwacje wychowawcy i informacje rodziców i zmierzały do stworzenia jak najszerszych możliwości rozwoju indywidualnego każdego wychowanka.

Dzieci korzystały z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych, pozyskanych dzięki projektowi, zgromadzonych w 3 ośrodkach zainteresowań zorganizowanych przez wychowawcę w sali lekcyjnej, zgodnie z ideą projektu: PIERWSZY OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał szczególnie rozwojowi inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. DRUGI OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał rozwojowi inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. TRZECI OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał głównie rozwojowi inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej.

Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Prowadzone zabawy, gry, organizowane wycieczki, działalność plastyczna, muzyczna, teatralna, doświadczenia, obserwacje i eksperymenty oraz zajęcia w terenie wymagały od prowadzącego dużego zaangażowania, solidnego przygotowania i zaplanowania działań. Bardzo korzystnie wpłynęły one na rozwój osobowości każdego z wychowanków, stworzyły szereg możliwości wyboru tych działań, które najbardziej ich interesowały i sprawiały radość, a jednocześnie zmierzały do rozwijania słabszych obszarów inteligencji.

Dzięki wsparciu i pomocy ze strony pani Dyrektor oraz rodziców uczniów udało się pomyślnie zrealizować wszystkie zamierzenia. Projekt zakończył się podsumowaniem w formie pokazu efektów 16 grudnia 2009 r. z udziałem zaproszonych gości, rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Drugoklasiści przygotowali: przedstawienie pt: „Zaklęci w kamienie”, piosenki i utwory instrumentalne oraz wystawę fotograficzną i wystawę prac plastycznych. Po zakończeniu zajęć pomoce zgromadzone w ośrodkach przekazane zostały pierwszakom, uczestnikom II etapu projektu. Dzieci biorące udział w I etapie otrzymały na własność, maskotki pacynki, które zostały im wręczone podczas pokazu.

Opracowanie i realizacja projektu: M. Gryndys


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART