zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
RÓŻNE
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenia rodzinne
Rozprowadzanie żywności dal naszych mieszkańców
Świetlica Socjoterapeutyczna
Życzenia od GOPS w Chmielniku
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2012roku – do 31.12.2012 roku realizuje Projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu( 8 Kobiet) z terenu Gminy Chmielnik.

W ramach realizowanego projektu dokonano naboru i rekrutacji 8 osób do udziału w projekcie. Nabór do projektu trwał od 1.01.2012 roku do 29.02.2012 roku. Proces rekrutacji odbywał się zgodnie z polityką równych szans poprzez ogólny dostęp do informacji na temat realizacji projektu.

Następnie zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych, na podstawie których uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz pomocą
w formie instrumentów aktywnej integracji społecznej.

W ramach pierwszego zadania – Aktywna integracja, w ramach instrumentu aktywizacji społecznej, 8 osób w okresie od 10.05.2012 roku do 21.05.2012 roku brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Jego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia uczestników projektu i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w dniach 18.06.2012 roku, 10.07.2012 rok, 14.08.2012 rok, 07.09.2012 rok, 04.10.2012 rok w ramach szkolenia pn: „Grupa wsparcia”.

W okresie od 06.06.2012 roku do 20.06.2012 roku, w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej, uczestniczki odbyły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej w celu podniesienia lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, zrealizowane zostały dwa kursy zawodowe, w których wzięły udział wszystkie uczestniczki projektu tj:

  • w dniach od 07.08.2012 roku do 29.08.2012 roku kurs zawodowy w obszarze: profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
  • w dniach od 06.11.2012 roku do 16.11.2012 roku szkolenie z zakresu florystyki/bukieciarstwa.

Uczestniczki szkolenia zdobyły wiedzę teoretyczną oraz nabyły umiejętności praktyczne.

W dniu 11.12.2012 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Realizacja zadań objętych projektem pozwoliły na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych, będących wkładem do realizowanego projektu. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie, który dał uczestniczkom dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie. Jak również zdobyły nowe lub poszerzyły posiadane umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Mamy nadzieję, że efekty podejmowanych działań w ramach projektu przyniosą wymierne korzyści dla uczestników, podniosą standard ich życia i otworzą przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART