zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 OŚWIATA I KULTURA
"Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej"

Projekt „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” realizowany był od września 2012 r. do końca czerwca 2013 r. przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku, beneficjentem była Gmina Chmielnik.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji kluczowych, uzyskanie zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji programów rozwojowych w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej i Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 215 uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej oraz z klas I – III Gimnazjum w Chmielniku.

W ramach celów ogólnych zorganizowane były:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
  a) doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów klas trzecich Gimnazjum (54 uczestników, 162 godziny),
  b) doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe dla uczniów klas I – III Gimnazjum (149 uczestników, 144 godziny).
 2. Zajęcia wyrównujące:
  a) zajęcia logopedyczne dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Zabratówce (8 uczestników, 40 godzin),
  b) zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej (6 uczestników, 30 godzin).
 3. Zajęcia rozwijające:
  a) zajęcia artystyczne we wszystkich w/w szkołach (31 uczestników, 130 godzin),
  b) zajęcia z języka angielskiego we wszystkich w/w szkołach (6 uczestników, 191 godzin),
  c) zajęcia dziennikarskie we wszystkich w/w szkołach (22 uczestników, 130 godzin).
  d) zajęcia z matematyki w gimnazjum w Chmielniku i szkole w Zabratówce, (18 uczestników, 100 godzin),
  e) zajęcia turystyczno-przyrodnicze w gimnazjum Chmielniku i szkole w Woli Rafałowskiej (31 uczestników, 100 godzin),
  f) zajęcia z modelarstwa dla uczniów gimnazjum w Chmielniku (6 uczestników, 50 godzin).
  g) zajęcia nauki pływania na basenie dla wszystkich szkół. (51 uczestników, 120 godzin).
 4. Zajęcia z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej:
  a) punkt pedagoga szkolnego w szkole w Woli Rafałowskiej i Zabratówce (12 uczestników, 120 godzin).

Cele szczegółowe realizowane w ramach projektu to:

 1. w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestnicy wiedzy na temat rynku pracy, swych predyspozycji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto wprowadzone scenariusze i metody doradztwa służyć będą do udzielania porad kolejnym uczniom umożliwiając im dostęp do informacji zawodowej, pomoc w połączeniu cech osobowości i indywidualnych preferencji w wyborze zawodu i w podejmowaniu decyzji związanych z wykształceniem;
 2. w ramach zajęć logopedycznych i zajęć z języka polskiego wyrównanie zaległości edukacyjnych u uczniów mających problemy z nauką przedmiotów humanistycznych i mających problemy z wymową;
 3. w ramach zajęć z matematyki, z języka angielskiego, dziennikarskich, artystycznych, modelarstwa i nauki pływania na basenie wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych, z zakresu nauk ścisłych, świadomości kulturalnej, języka obcego i języka ojczystego i kondycji psychofizycznej uczniów;
 4. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzrost zdolności do adaptacji w środowisku szkolnym i poza środowiskiem szkolnym uczniów. Ponadto uczniowie otrzymają pomoc w przezwyciężaniu nieśmiałości, większe poczucie własnej wartości i większa motywacja do nauki.

Realizowany projekt służył wypracowaniu nowych i trwałych metod pracy z uczniami szkół biorących udział w projekcie, które będą wykorzystane po zakończeniu projektu i będą ukierunkowane na wykorzystanie szans edukacyjnych i zmniejszeniu dysproporcji w ich edukacji i będą przyczyniać się do jakości procesu kształcenia w tychże szkołach.

Projekt przyczynił się do realizacji celów jakościowych, m. in. do rozwoju kompetencji kluczowych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody, kompetencji interpersonalnych, społecznych, nabycie zdolności uczenia się, poprawę samooceny uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, wsparcia uczniów w dostępie do poszerzania wiedzy, rozwój zainteresowań i talentów uczniów.

Przez cały okres trwania projektu prowadzono monitoring, który stanowił źródło bieżącej informacji o realizacji projektu oraz dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników.

Ostatecznym beneficjentom projektu zapewniono odpowiednie warunki rozwoju ich umiejętności i poszerzania wiedzy oraz dostęp do wszystkich potrzebnych środków i pomocy dydaktycznych, multimedialnych, podręczników i wycieczek.

Niezaprzeczalną wartością dodaną projektu jest indywidualne podejście do każdego ucznia (mała liczebność uczestników na zajęciach), stosowanie nowoczesnych metod i form prowadzenia zajęć, podniesienie atrakcyjności przez stosowanie nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych, stwarzanie okazji edukacyjnych dających uczniom możliwość działania, sprawdzenia siebie w różnych sytuacjach.

Z analizy zebranych danych (ankiet ewaluacyjnych, obserwacji, rozmów/wywiadów, analizy dokumentacji) wynika, że wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte. Wynikiem wszystkich powyższych działań jest bezwzględne zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, a zatem wyrównanie szans edukacyjnych oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, bardzo atrakcyjne i kształcące zajęcia, powiększenie oferty i dla uczniów napotykających na pewne trudności i dla uczniów zdolnych.


 

Wiesława Jacek-Zawiło
kierownik projektu


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART