zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do 17 osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych – w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Czas realizacji tego projektu dobiega końca, więc możemy ocenić przebieg oraz uzyskane efekty osiągnięte dzięki zrealizowanym zadaniom.

W latach 2013-2014 - 14 osób, które spełniły w/w warunki i zakwalifikowane zostały do uczestnictwa w projekcie skorzystały ze wsparcia finansowego oraz objęte zostały 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną. Uczestnicy w ramach aktywizacji społecznej skorzystali ze wsparcia w postaci: treningu kompetencji i umiejętności społecznej oraz grupy wsparcia. W ramach aktywizacji zawodowej skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz staży (staże realizowane były dla 4 osób w wieku do 30 lat). Zaś
w ramach aktywizacji edukacyjnej Uczestnicy projektu ukończyli kursy w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Wyżej wymienione formy wsparcia dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otwierają w pewien sposób nowe możliwości oraz dają duże szanse na zmianę sytuacji życiowej osób, które biorą udział w projekcie jak również przyczynią się do zapoczątkowania zmiany postaw życiowych, zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych oraz do integracji ze społecznością.

Kolejny rok realizacji tego działania to kolejne osoby, które otrzymają możliwość wyjścia ze swojej obecnej nieraz bardzo trudniej sytuacji życiowej.

W roku 2015 w okresie od stycznia do czerwca wyżej wymienionymi działaniami (z wyjątkiem staży), objętych zostanie 3 osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie w wyniku ogłoszonego naboru. Nadmienić należy, że nabór jeszcze trwa do 31.12.2014 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART