zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
"Złotówka za złotówkę"
Świąteczne przygotowania do Świąt dla osób samotnych z terenu Gminy Chmielnik
Życzenia
Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką. dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do roku ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie to przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 dni od dnia urodzenia dziecka:
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Powyższe świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni- w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia

 1. porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka,
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osób – opiekuna faktycznego oraz rodziny zastępczej,
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka - od miesiąca objęcia dziecka opieką jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekunów prawnych od dnia objęcia dziecka opieką.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach uprawniających do pobierania świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie o którym o mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jej zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art.73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

 

UWAGA!

 

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Dorota Ziaja


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART