zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 4/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Jubileusz małżeństwa
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizację zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017” w ramach programu priorytetowego „SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 16 833,90 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą w dniu 30 czerwca 2017 roku Nr 101/2017/OZ/R/DA zmienioną aneksem nr 01 pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 14 419,15 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 8 305,38 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 813,77 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 2 714,75 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 13 października 2017 roku. W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 45,625 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 11,710 Mg pochodzących z demontażu i 33,915 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych lub utylizację wcześniej zdjętego azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chmielnik prowadzony jest w trybie ciągłym. Wszelkich informacji dotyczących bezpłatnej utylizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielniku pokój 37, lub pod numerem telefonu 17 23 04 048. Druk wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w zakładce Moja sprawa –> Ochrona środowiska i gospodarka odpadami –> Azbest.

Przypominamy, również mieszkańcom Gminy Chmielnik o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.

Osoby prawne jeden egzemplarz „Informacji” powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa „Informacja” winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja o wyrobach zawierających azbest - celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej. Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART