zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2018 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych
Zespół interdyscyplinarny
Karta Dużej Rodziny
Zespół interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 9d ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. nr 180 poz. 1493 z późn. zmian.), w każdym przypadku, w którym zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,

zobowiązani są do wszczęcia Procedury „Niebieska Karta”.

Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podjęcie odpowiednich działań nie wymaga zgody osoby, która jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Do wszczęcia procedury wystarczy podejrzenie, że ktoś jest dotknięty przemocą w rodzinie.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy w rodzinie jest formularz „Niebieska Karta – A”, która jest wypełniana: niezwłocznie w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jeśli stan zdrowia lub sytuacja zagrożenia to uniemożliwia to niezwłocznie, gdy będzie taka możliwość, jeśli nie ma możliwości rozmowy z tą osobą (np. nie zgadza się) również wszczyna się procedurę „Niebieska Karta”.

Jednocześnie z wypełnieniem formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”, podejmuje się działania interwencyjne we współpracy z pozostałymi służbami, zawiadamia się organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przekazuje się przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta D” są wypełniane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację.

Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Grupy robocze pracują nie tylko z osobami doświadczającymi przemocy, ale i także z tymi, które podejrzane są o jej stosowanie.

Zakończenie procedury następuje jeśli przemoc ustała oraz został zrealizowany indywidualny plan pomocy lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w twoim otoczeniu, słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że ktoś ma ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o starsze osoby, niepełnosprawne, dzieci

 • nie bądź obojętny
 • okaż solidarność
 • powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku tel. 17-22 96 603
  • Komisariat Policji w Tyczynie tel. 17-23-02-997
  • Niebieska Linia tel. 801-120-002
  • Telefon alarmowy o charakterze informacyjno-koordynacyjnym (całodobowy) tel. 987
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800-121-212
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje” tel. 116-111
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie tel. 518-736-839

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART