zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne w 2018 r.
Kanalizacja – to nie śmietnik !!!
Inwestycje i remonty gminne w 2018 r.

Zbliża się koniec roku 2018, który był okresem wytężonych prac inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Chmielnik. W tym miejscu pragniemy podziękować za zaangażowanie wykonawców robót podczas prowadzonych prac, mające na celu terminową i fachową realizację zadań oraz mieszkańcom za zrozumienie podczas prowadzonych inwestycji liniowych.

Żeby zobrazować zakres zrealizowanych inwestycji w bieżącym roku, pragniemy w skrócie przypomnieć Państwu jakie inwestycje prowadzone były w naszej Gminie, które udało nam się wspólnie wykonać.

Inwestycje wodociągowe

Wykonano trzy zadania mające na celu porządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Chmielnik.

Pierwszym z nich była realizacja zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego, sterująco-monitorującego i energii elektrycznej ze studni S-6 do SUW w Chmielniku wraz z ogrodzeniem terenu studni i robotami towarzyszącymi”. Wykonawcą robót był Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka, 35-310 Rzeszów, ul. Al. T. Rejtana 10A. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 125 000 zł. Realizacja zadania pozwoliła na włączenie do układu SUW kolejnej studni głębinowej co zapewnia ciągłość dostaw wody do odbiorców. Rozbudowa ujęcia o koleją studnię konieczna była po włączeniu do eksploatacji odcinka wodociągu zrealizowanego w 2017 r. Chmielnik – Pańskie.

Drugim bardzo wyczekiwanym przez mieszkańców zadaniem jakie udało nam się zrealizować w bieżącym roku było zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami i studni pomiarowej w miejscowości Chmielnik – Wielkopolska”. Wykonawcą całości robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 1 378 516 zł. W ramach zadania zostało wykonane łącznie 6 km sieci i 2,1 km przyłączy co umożliwiło podłączenie 100 nowych odbiorców wody. Dodatkowo zostały wybudowane 2 zbiorniki retencyjne o poj. 87m3 każdy i zestaw hydroforowy, który zapewni stałe ciśnienie wody u odbiorców. Realizacja inwestycji pozwoliła na rozwiązanie ciągłego problemu braku wody przydatnej do spożycia przez mieszkańców osiedla Wielkopolska oraz wpłynie na rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej.

Również Przedsiębiorstwo „KILBUD” było wykonawcą trzeciego zadania w porządkowaniu gospodarki wodnej tj. ”Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Chmielnik – Zaganianka”. Łączna wartość robót wynosiła 1 974 608 zł. Zadanie udało się zakończyć w planowanym terminie, co umożliwi mieszkańcom już w okresie zbliżających się świąt korzystanie z wody dostarczanej nową siecią.
W ramach zadania zostało wykonane łącznie 8 km sieci wodociągowej, 2,1 km przyłączy, które dostarczą wodę do 87 nowych odbiorców. Dodatkowym elementem zrealizowanym w ramach zadania są dwa zbiorniki retencyjne o poj. 75 m3 każdy i kontenerowa stacja hydroforowa. Wszystkie budynki zainteresowanych mieszkańców korzystaniem z wybudowanego wodociągu zostały w ramach wspólnej inwestycji włączone do sieci i mieszkańcy mogą już korzystać z dostarczanej wody.

Realizacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chmielnik –Wielkopolska i Chmielnik – Bucznik sfinansowana była w części z pożyczki WFOŚiGW w Rzeszowie.

Inwestycje kubaturowe i inne

Największą inwestycją kubaturową jaką udało nam się zrealizować w tym roku jest zadanie pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Chmielniku w ramach projektu – Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Chmielnik”.

Inwestycja została rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku a zakończona we wrześniu 2018 r. Wykonawcą całości robót była Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 5. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 2 838 587 zł. Dzięki fachowej organizacji i zaangażowaniu kadry technicznej wykonawcy udało się zrealizować trudne do wykonania zadanie, którego znaczna część to remont istniejącego o skomplikowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych budynku skrywającego bardzo często nieprzewidziane i zawiłe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. W ramach zadania został wyremontowany cały budynek oraz elementy konstrukcyjne tj. cały strop nad I piętrem, konstrukcja i pokrycie dachowe, wzmocniony strop nad parterem, przebudowany układ pomieszczeń w budynku, dobudowana nowa klatka schodowa zewnętrzna z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek został docieplony łącznie ze stropem i została wykonana nowa elewacja, wykonano nowe instalacje co., wod.-kan, elektryczną i wentylację mechaniczną. Uzupełnieniem całości było wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową na części którego powstało 5 miejsc parkingowych tak często poszukiwanych przez mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe. W budynku zostały wydzielone pracownie tematyczne, które są pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej oraz duża sala widowiskowa z nowym nagłośnieniem. Mamy nadzieje, że powstały obiekt będzie w pełni wykorzystany przez naszych mieszkańców i gości.

Kolejna inwestycja to „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1000R relacji Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka w ramach projektu – Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Wykonawcą całości robót była również Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 468 628 zł. Realizacja inwestycji mimo, że była prowadzona w miesiącach letnich często przysparzała problemów wykonawcy, nawet deszcz trwający kilka dni znacząco utrudniały prowadzenie robót na przedmiotowym terenie. Jednak doświadczenie wykonawcy i jego zaangażowanie pozwoliło na zakończenie całości robót w ustalonym terminie i zakresie bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów. Wykonanie zadania pozwoliło na rozwiązanie ciągłego problemu braku miejsc parkingowych przy UG Chmielnik. Lokalizacja parkingu w bliskiej odległości od UG, Ośrodka Zdrowia i Szkoły pozwoli użytkownikom na dogodne zaparkowanie swoich pojazdów i załatwienie niezbędnych spraw. W ramach zadania został przebudowany gazociąg kolidujący z przedmiotową inwestycją, wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie terenu, utwardzono teren kostką brukową, co umożliwiło wydzielenie 35 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 60 szt. miejsc parkingowych dla rowerów. Zachęcamy do korzystania z nowego parkingu podczas załatwiania spraw urzędowych czy wizyty u lekarza.

W sąsiedztwie wybudowanego parkingu obok boiska sportowego jako uzupełnienie placu zabaw powstał kolejny obiekt zarówno dla młodszych jaki i starszych użytkowników. Obiektem tym jest zestaw urządzeń do ćwiczeń, który został zamontowany w ramach zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielnik”. W ramach zadania wykonawca, którym była Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” zamontowała 7 kpl urządzeń plenerowych do ćwiczeń. Łączny koszt wykonania zadania wynosi 55 363 zł. Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego wypoczynku i skorzystania z nowego obiektu.

Ostatnia inwestycja jaką udało nam się zrealizować w bieżącym roku związana z obiektami kubaturowymi to zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Gminy Chmielnik w ramach projektu – Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Jest to pierwszy większy krok Gminy Chmielnik w kierunku obniżania kosztów eksploatacyjnych obiektów, które zużywają znaczne ilości energii elektrycznej. Powstałe instalacje zlokalizowane są na terenie SUW Chmielnik, Oczyszczalni ścieków i DL w Chmielniku. Wykonawca zadania firma „OPTIM BIOJUM Sp. z o.o., 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 4a/15 w ramach umowy wykonał trzy instalacje o łącznej mocy 65 kWp. Łączna wartość zrealizowanych dostaw i robót wynosi 392 985 zł. Biorąc pod uwagę moc urządzeń i moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych czekamy tylko na słoneczne dni aby płacić mniejsze rachunki za zużytą energie na tych obiektach.

Gospodarka ściekowa

Ważnym elementem w planowaniu Gminy Chmielnik jest problem gospodarki ściekowej. Istniejąca oczyszczalnia ścieków planowana była do rozbudowy i modernizacji od ponad 3 lat. Niestety brak funduszy na pokrycie kosztów realizacji planowanych robót był przyczyną ciągłego przesuwania terminu planowanej inwestycji. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni i pilna potrzeba wykonania niezbędnych prac eksploatacyjno - modernizacyjnych przysparzała zarówno Gminie jak też mieszkańcom licznych problemów i uciążliwości. Nasze próby pozyskania dofinansowanie przyniosły oczekiwany skutek, w tym roku, który zaowocował przyznaniem dofinansowania na przedmiotowe zadanie. W czerwcu rozpoczęto realizację zadania pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chmielniku”. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller, 63-041 Chocicza, ul. Słowackiego 11. Zakładany termin zakończenia robót ustalony został na koniec bieżącego roku. Niestety z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego musi zostać wydłużony o miesiąc, aby zgodnie ze sztuką budowlaną wykonawca mógł zakończyć całość robót i dokonać rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń. Łączna wartość przewidzianych umową do wykonania robót wynosi 3 402 315 zł. Realizacja zadania pozwoli na zmodernizowanie układu technologicznego procesu oczyszczania ścieków poprzez wymianę zużytych urządzeń na nowej generacji, wykonanie nowego układu mechanicznego oczyszczania wstępnego poprzez zamontowanie sitopiskownika i kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych, usunięcie osadu ze stawów napowietrzanych, wykonanie nowego systemu napowietrzania wraz z wymianą zużytych dmuchaw, umocnienie grobli stawów doczyszczających poprzez zamontowanie pasa o szerokości 1,5m płyt JOMB na całej długości grobli od strefy wodnej, co zapobiegnie osuwaniu skarp w dalszych latach eksploatacji. Jednocześnie realizacja całego zamierzenia inwestycyjnego pozwoli na zwiększenie możliwości przyjęcia do oczyszczenia ilości ścieków z 850m3/dobę do 1000 m3/dobę. Mimo okresu przedświątecznego prace wykończeniowe trwają z pełnym zaangażowaniem wykonawcy, a Gmina oczekuje na zakończenie robót i przekazanie obiektu gotowego w pełni do eksplantacji na dalsze długie lata zgodnie z zapewnieniem wykonawcy w ustalonym terminie.

Na tym etapie chcemy podsumować zbiorczo wydatki, jakie Gmina Chmielnik poniosła na przedmiotowe inwestycje, a które łącznie wynoszą ponad 10 mln złotych.

Inwestycje drogowe

Rok bieżący był również okresem intensywnych robót drogowych mających na celu podniesienie parametrów technicznych dróg na terenie Gminy Chmielnik, a tym samym komfortu korzystania przez mieszkańców z ulepszonych nawierzchni. Realizacja inwestycji drogowych podzielona była na dwie grupy. Pierwszą stanowią drogi realizowane w ramach dofinansowanych ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 tzw. „drogi poscaleniowe”.

Pierwszym zadaniem wykonamy w ramach tych środków jest „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+600 na dz. nr ewid. 137 w miejscowości Borówki”. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c., 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 215 026 zł. w tym dofinansowanie 160 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku oraz nawierzchnie asfaltową na odcinku 500 mb. Uzupełnieniem zakresu było wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie mijanek, wymiana przepustu, oczyszczenie rowu z namułu.

Drugim zadaniem wykonanym w ramach środków na drogi poscaleniowe była „Przebudowa drogi gminnej
w km 0+000 – 0+280 na dz. nr ewid. 280 w miejscowości Zabratówka”. Wykonawcą robót był również Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 96 845 zł. w tym dofinansowanie 80 000 zł. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie podbudowy drogi na całym odcinku wraz
z nawierzchnią asfaltową na całym odcinku drogi. Dodatkowo w ramach przebudowy wykonano utwardzone pobocza, wykonano mijanki i wymieniono przepust.

Drugi etap przebudowy dróg gminnych w 2018r. stanowiły zadania współfinansowane w ramach dotacji Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w 2016 r. W ramach tych środków przebudowano 5 odcinków dróg na terenie Błędowy Tyczyńskiej i Zabratówki.

Pierwszym zadaniem jakie udało się nam zrealizować była ”Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 2047 Błędowa Tyczyńska – Skalnica w km 0+000 – 0+490”. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 291 845 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji drogi wraz z poszerzeniem pasa drogi, wykonano nawierzchnię asfaltową na całym odcinku, utwardzono pobocza, wykonano mijanki, przebudowano przepust i odmulono odcinkowo rowy.

Drugie zadanie zrealizowane w ramach przedmiotowych środków to ”Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 2009 Błędowa Tyczyńska – Góra w km 0+000 – 0+400”. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła 185 761 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nowej podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek i odcinkowe odmulenie rowów.

Kolejne zadanie realizowane było przez Firmę Handlowo-Usługową „KRIKER” Kazimierz Mazur, 36-030 Błażowa, Futoma 200. Firma ta wykonała „Przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 1483 Zabratówka – Markówki w km 0+000 – 0+455”. Wartość zrealizowanych robót wynosiła 250 048 zł. W ramach zadania została wykonana podbudowa z tłucznia wraz z nawierzchnia asfaltową na łącznej długości 455 mb drogi. W ramach umowy zostały również wykonane mijanki asfaltowe, zlikwidowane przełomy na drodze oraz utwardzone pobocza.

Ostatnie dwa zadania realizowane były przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1. Pierwsze zadanie dotyczyło „Przebudowy ciągu dróg gminnych na dz. nr ewid. 391 w km 0+000 – 0+180, na dz. nr ewid. 400 w km 0+000 – 0+465 i na dz. nr ewid. 416 w km 0+000 - 0+595 w miejscowości Zabratówka”. Wartość wykonanych robót wynosiła 562 767 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na odcinku 1240 mb. W ramach umowy wykonano również oczyszczenie rowów z namułu wraz z umocnieniem korytkami ściekowymi na odcinku 780 mb, wykonano mijanki asfaltowe, utwardzono pobocza.

Drugim zadaniem realizowanym przez przedsiębiorstwo z Dębicy była „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 632 Błędowa Tyczyńska Krzywa – Cmentarz w km 0+000 – 1+020 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”. Wartość wykonanych robót wynosiła 515 178 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na odcinku 1020 mb. Wykonano również oczyszczenie rowów z namułu wraz z umocnieniem korytkami ściekowymi na odcinku 249 mb, wykonano mijanki asfaltowe, utwardzono pobocza oraz wymieniono uszkodzone przepusty. Dodatkowo odrębnym zleceniem firma wykonała na pozostałym odcinku drogi na długości 300 mb warstwę ścieralną asfaltu grubości 3-4 cm, która zabezpieczy przedmiotowy odcinek drogi przed zniszczeniem. Wartość robót remontowych wynosiła 25 288 zł.

Podsumowując rok 2018 – łączne nakłady na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych wynosiły ponad 2,1 mln złotych.

 

Andrzej Ostrowski


A na koniec celem zobrazowania wykonanych inwestycji kilka zdjęć.


Przebudowany DL w Chmielniku


Parking przy drodze powiatowej nr 1000R relacji
Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka


Zbiorniki retencyjne i hydrofornia Chmielnik - Wielkopolska


Otwarta Strefa Aktywności


Hydrofornia od wewnątrz Chmielnik – Zaganianka


Zbiorniki retencyjne i hydrofornia Chmielnik – Zaganianka


Rozbudowa Oczyszczalnia ścieków


Instalacja fotowoltaiczna 40kWp na oczyszczalni ścieków


Przebudowana droga w Borówkach


Przebudowana droga w Zabratówce


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART