zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2020 r. gminny systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – np. pole namiotowe, ogródek działkowy, itp.

W związku z tym właściciele posiadający ww. nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmianie ulega termin składania deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Bez zmian pozostaje termin złożenia pierwszej deklaracji, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (nowopowstałe budynki mieszkalne, zakup nieruchomości).

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny (od 100 zł do 5 000 zł).

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za ilość odpadów powstających na danej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności biorąc pod uwagę liczbę frakcji odpadów i częstotliwość ich odbioru.

Zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkałej 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów:
  - 8 zł
  – za worek o pojemności 60 l;
  - 16 zł
  – za worek o pojemności 120 l;
  - 32 zł
  – za worek o pojemności 240 l;
  - 54 zł
  – za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Liczba worków lub pojemników winna być dostosowana do ilości frakcji odpadów oraz częstotliwości ich odbioru.
 • dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 160 zł.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa jej wysokości w drodze decyzji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki miesięcznej.

Zmianie ulega termin płatności. Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

Dla nieruchomości „rekreacyjnej” ryczałtową opłatę należną za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w ciągu roku uiszcza się w terminie do 15 czerwca i do 15 grudnia.

Wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Stawka zwolnienia wynosi 0,80 zł na miesiąc od mieszkańca. Aby z niej skorzystać właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w której należy wskazać informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Druk deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu od 20 stycznia 2020 r.

W celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji ze stanem faktycznym pracownicy urzędu gminy mają prawo przeprowadzić oględziny nieruchomości bez wcześniejszego powiadomienia.

Dla mieszkańców Gminy Chmielnik od dnia 1 stycznia 2020 r. udostępniony zostanie prowadzony przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o. o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (przy placu sortowni).

Szczegóły dotyczące korzystania z PSZOK dostępne będą na stronie internetowej urzędu gminy.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy (bez względu na rodzaj nieruchomości) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które gromadzimy w następujący sposób:

 • w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem Papier- makulaturę (np. papier do drukarki, opakowania papierowe, gazetki promocyjne). Nie gromadzimy kartonów po mleku i soku oraz mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru (ręczników kuchennych, chusteczek).
 • w worku koloru zielonego oznaczonego napisem Szkło- butelki i słoiki. Nie gromadzimy szyb, luster, talerzy, fajansu, porcelany i szkła żaroodpornego.
 • w worku koloru żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne- plastikowe butelki, odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soku), puszki po konserwach, folię aluminiową i sztuczne kwiaty. Nie gromadzimy opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach (są to odpady niebezpieczne).
 • w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonego napisem Bio- bioodpady stanowiące odpady komunalne, czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
  Nie gromadzimy
  kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
  Od dnia 1 stycznia 2020 r. tzw. „odpady zielone” gromadzimy łącznie z bioodpadami w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonym napisem „BIO”. 
 • w pojemniku lub worku koloru czarnego, bez napisu - pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji) np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i podpaski, talerze i porcelanę. Nie gromadzimy popiołu, odzieży i tekstyliów, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych.

Worki lub pojemniki w kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym są przeznaczone do segregacji i nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone napisem informującym o rodzaju frakcji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wydzielić z wytworzonych na nieruchomości odpadów: popiół, odzież i tekstylia, wielkogabaryty, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe i przekazać firmie odbierającej odpady w sposób i w terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności winny być gromadzone i zagospodarowane zgodnie z procedurą postępowania z odpadami i nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpady pochodzące z działalności rolniczej typu opony, folie i sznurek oraz zderzaki samochodowe i części karoserii nie stanowią odpadów komunalnych w związku z tym nie można ich wystawiać.

Pamiętajmy, że kody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”. Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne wobec właściciela kodów kreskowych, a nie właściciela odpadów i naliczona podwyższona opłata.

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzymuje pakiet worków na odpady komunalne, dostosowany do ilości zbiórek. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki (za odpłatnością) dostępne są na terenie gminy w sklepie spożywczym „Edo” Żurek Bogumiła, Chmielnik 151D, TJ Gazy Józef Gryndys, Chmielnik oraz u kierowcy odbierającego odpady.

Prosimy o przestrzeganie terminów odbioru i nie podrzucanie worków z odpadami w miejsca do tego celu nieprzeznaczone (np. przystanki autobusowe czy przydrożne rowy).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem 17 23 04 048 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Chmielniku - pokój 37

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART