zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 30 września 2020 r. i 9 grudnia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XV

 1. UCHWAŁA NR XV/126/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 2. UCHWAŁA NR XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 3. UCHWAŁA NR XV/128/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
 4. UCHWAŁA NR XV/129/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.

SESJA NR XVI

 1. UCHWAŁA NR XVI/130/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 3. UCHWAŁA NR XVI/132/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. UCHWAŁA NR XVI/133/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 5. UCHWAŁA NR XVI/134/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.
 6. UCHWAŁA NR XVI/135/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2021 rok.
 7. UCHWAŁA NR XVI/136/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
 8. UCHWAŁA NR XVI/137/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.

Treści uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART