zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2022
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna Nr 1/2022 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w 2022 r.

Inwestycje drogowe i mostowe

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. „Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik – Zawodzie w km 0+300”. Wykonawcą robót jest: REMOST Spółka z o.o., 39-200 Dębica ul. Przemysłowa 10. Wartość odbudowy wynosi: 1 182 324,28 zł. Zakładany harmonogram prac jest realizowany zgodnie z zawartą umową. Mimo trudności pogodowych w okresie zimowo – wiosennym udało się wykonać większość prac konstrukcyjnych w tym montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych. Trwają prace związane ze zbrojeniem pomostu, umocnieniem brzegów oraz otworzeniem dojazdów.

Poniżej zdjęcia z realizacji obiektu.

  

Kolejne zadania, które zostały rozpoczęte w bieżącym miesiącu z zakresu przebudowy dróg to:

„Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska zlokalizowanej na działce nr 3740 położonej w Chmielniku w km 0+000 – 0+250” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik Nyklówka – Wola Rafałowska w km 0+640 – 1+280”.

Wykonawcą zadania jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Łączna wartość przewidzianych do realizacji robót wynosi 537 588,50 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót sierpień br. W ramach przebudowy zostaną wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe, utwardzone pobocza i zjazdy, odmulone odcinkowo rowy, wykonane ścianki betonowe na przepustach poprzecznych.

Rozpoczęto prace projektowe zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu ogólnodostępnego w Chmielniku”. Przedmiotem są usługi projektowe – zaprojektowanie parkingu ogólnodostępnego na części działek nr 1020/5 i 1020/9 położonych w Chmielniku. Elementem tego projektu jest również budowa zatoki postojowej dla autobusów wraz z przystankiem „na żądanie”. Wykonawcą zadania jest Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów. Wartość opracowania wynosi 47 970,00 zł brutto. W chwili obecnej wykonawca złożył dokumentację celem wydania decyzji celu publicznego, której procedura wydania została rozpoczęta. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2022 r.

Inwestycje kubaturowe

Została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. „Budowa szatni piłkarskiej w Chmielniku”. Końcem marca br. wykonawca robót tj. Firma Handlowo-Usługowa „Drew-Bis” Jan Biskup, ul. F. Kotuli 80, 35-122 Rzeszów rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego. Łączna wartość planowanych do realizacji robót wynosi: 899 615,08 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2022 rok.

Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem ścian zewnętrznych i działowych. W bieżącym miesiącu wykonawca planuje wykonanie stropu. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na dotrzymanie planowanego harmonogramu robót. Budynek będzie stanowił uzupełnienie techniczno – sanitarne istniejącego boiska sportowego długo wyczekiwane przez młodzież uprawiającą piłkę nożną.

Poniżej zdjęcia z realizacji.
Kolejną inwestycją kubaturową, której I etap projektowy został zakończony jest Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, który jest etapem prac projektowych pozwalającym na uzyskanie decyzji celu publicznego jako pierwszego dokumentu formalnego pod prace projektowe. Zakres opracowania obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie dokumentacji geologicznej terenu objętego opracowaniem, opracowanie docelowe PFU. Wykonawcą PFU była firma Domi Usługi Projektowe Dominik Trąd, 35-304 Rzeszów ul. Miłosza 8. W ramach rozbudowy planowana jest rozbudowa istniejącej szkoły o dwa skrzydła połączone z istniejącym budynkiem. W pierwszym znajdowała się będzie sala gimnastyczna, zaplecze sanitarne i techniczne, oraz dwie dodatkowe sale lekcyjne. W II skrzydle planowane są 2 oddziały żłobkowe, stołówka, zaplecze techniczne i sanitarne. Obecnie Gmina Chmielnik na podstawie opracowanego PFU złożyła wniosek o pozyskanie środków dotacyjnych na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie prac budowlanych. Szacowana wartość inwestycji około 11 mln zł. Realizacja zadania będzie możliwa po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku i pozyskaniu dotacji na realizację.

Inwestycje wod-kan.

W bieżącym miesiącu planowane jest zakończenie prac projektowych nw inwestycji wod-kan.

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielnik”:

  • zadanie I „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Niedobrze” - zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do około 50 budynków,
  • zadanie II „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Chmielnik - Niedybrze” – zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 40 budynków.

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielnik”

  • zadanie I - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Chmielnik – Kozia Góra”- zaprojektowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 15 budynków, 2 km sieci.
  • zadanie II - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Chmielnik – Zaganianka”- zaprojektowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 15 budynków, 2,5 km sieci, przepompowni sieciowej.

Wykonawcą prac projektowych jest Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka, 35-310 Rzeszów, Al. T. Rejtana 14A/112. Łączna wartość zleconych prac projektowych wynosi 166 000 zł brutto. Zakończenie prac projektowych jest warunkiem złożenia wniosku
o dofinansowanie, który zostanie złożony w II kwartale br. Od pozytywnej oceny i przyznania wnioskowanego dofinansowania uzależniony jest termin rozpoczęcia prac budowlanych.

Kolejnym zadaniem projektowym długo wyczekiwanym przez zainteresowanych mieszkańców jest zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami, zbiornikami wody i hydrofornią kontenerową – Chmielnik Jarząbki i Błędowa Tyczyńska” w ramach inwestycji „Rozbudowa wodociągu w Gminie Chmielnik”. Planowany termin zakończenia prac projektowych został ustalony na grudzień br. Mamy nadzieje, że dzięki przychylności i współpracy zainteresowanych mieszkańców uda się wykonawcy uzgodnić trasę planowanego wodociągu z mieszkańcami i zakończenie prac w zakładanym terminie. Założenia projektowe obejmują zaprojektowanie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, zbiorników terenowych na wodę, hydroforni kontenerowej umożliwiających podłączenie i korzystanie z sieci wodociągowej dla około 220 budynków. Wykonawcą prac projektowych jest SANTED Bartłomiej Basiak, ul. Partyzantów 1A/213, 35-242 Rzeszów. Łączna wartość zleconych prac projektowych wynosi 284 991 zł brutto.

O kolejnych inwestycjach i remontach jakie zostaną rozpoczęte oraz zaawansowaniu trwających w następnych numerach wieści.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART