zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIARemont budynków Domów Ludowych

RD.341/13/09

Chmielnik, 2009-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.341/13/09. „Remont budynków Domów Ludowych w Woli Rafałowskiej, Zabratówce i Borówkach”.

 • część I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi,

 • część II – wykonanie robót remontowych i renowacyjnych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.) Gmina Chmielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
www.bip.chmielnik.pl
m.czarnota@chmielnik.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.chmielnik.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz oraz roboty remontowe i renowacyjne budynkach DL na terenie Gminy Chmielnik. Szczegółowy zakres został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia – 15 grudzień 2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
  1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą
  3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
  3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
  3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Najniższa cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-29 do godz. 10.00 składania ofert w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 23

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-29, o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 01 - Sala Posiedzeń

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 351102-2009 dnia 08.10.2009.

 

/Wójt/
Krzysztof Grad


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART