zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna
Dystrybucja żywności w ramach trwania programu PEAD 2012
Świadczenia rodzinne
Informacja
Świetlica socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku kontynuuje działania zaplanowane na 2012 rok w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W okresie od 07.08.2012 – 29.08.2012 roku 8 Uczestniczek Projektu brało udział w kursie zawodowym pn. „ Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Zorganizowane szkolenie w pełni spełniło oczekiwania Uczestniczek Projektu. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna w zakresie tematyki kursu zawodowego dostarczyła Uczestniczkom nowego doświadczenia oraz uprawnień w tym zakresie.

W dalszym ciągu odbywają się spotkania w ramach szkolenia pn. „Grupa wsparcia”, które mają na celu utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Mając na uwadze jak najlepsze i efektowne wykorzystanie udzielonego dofinansowania Gminny Ośródek Pomocy Społecznej planuje przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla Uczestniczek Projektu zgodnie z ich oczekiwaniem i propozycją.

Realizowany projekt przynosi wymierne korzyści dla Uczestniczek. Otwiera drogę i daje możliwość podejmowania efektywnych działań w zakresie odnalezienia się na rynku pracy.

Dzięki dofinansowaniu możemy pomóc i wskazać tym osobom kierunek działania, sposób rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem i znajdywaniem pracy oraz co najważniejsze uczyć je przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Udzielane wsparcie buduje osobowość i umacnia postawy życiowe Uczestniczek Projektu .


Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gops.chmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17) 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART