zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2021 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok
Przydomowy kompostownik
Przydomowy kompostownik

Przydomowy kompostownikPrzypominamy właścicielom nieruchomości, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Aby przysługiwało ww. zwolnienie kompostownik musi być przydomowy, tzn. że muszą być w nim kompostowane bioodpady pochodzące z domu (gospodarstwa domowego), a nie np. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, na której znajdują się także budynki mieszkalne jednorodzinne.

Istotne jest, aby na nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny. Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Kompostownikiem może być pryzma, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu lub płyta gnojownika.

Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę aby kompostownik znajdował się w miejscu nie powodującym uciążliwości zarówno dla nas jak i mieszkańców nieruchomości sąsiednich. Zasady korzystania ze swej nieruchomości reguluje Kodeks cywilny, gdzie w art. 144 wskazano, że „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

W celu uzyskania wartościowego kompostu należy do kompostowania wykorzystać:

 • części uprawianych roślin,
 • ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
 • odpady po owocach i warzywach,
 • obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
 • resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
 • fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.

Do kompostowania nie należy przeznaczać:

 • kości, mięsa, gotowanych warzyw,
 • zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, bardzo tłustego jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
 • papieru, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).

Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany sposób unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Skorzysta na tym środowisko naturalne, a my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń. Dlatego wszystkich, którzy mają taką możliwość zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów.

Posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów podlega kontroli na podstawie art. 9u ust. 1 w zw. z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub,

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub,

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym - wójt stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że zgodnie z uchwałą Nr XV/126/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 30 września 2020 r. poz. 3738) wysokość zwolnienia od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2 zł na miesiąc od mieszkańca.

Posiadanie lub zaprzestanie korzystania z przydomowego kompostownika, należy zgłaszać poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Chmielniku osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 22 Kwietnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
1 Kwietnia 2021 r.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
1 Kwietnia 2021 r.
Ostatnie miesiące pokazały wszystkim, jak ważna w pracy szkoły jest konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego, różnorodnych sprzętów multimedialnych oraz dobra znajomość najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rok temu stanęliśmy bowiem przed zadaniem, o realizacji którego nikt z nas nie myślał.
Realizacja: ProART