zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Bieżące prace drogowe

Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. W bieżącym roku podjęto działania dotyczące istotnych przedsięwzięć obejmujących gminną sieć komunikacyjną.

W lipcu zakończono realizację najważniejszej inwestycji drogowej w bieżącym roku - przebudowy drogi gminnej nr 108260 R Wola Rafałowska – Michałki – Albigowa. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 648 230,28 zł brutto, z czego 50% kosztów zostało pokrytych z dotacji uzyskanej w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace objęły łączny odcinek 1818 m. Dzięki inwestycji droga uzyskała nową nawierzchnię, umocnione pobocza, nowe oznakowanie i bariery energochłonne. Wykonawcą zadania była firma PBI Infrastruktura, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik. Przedmiotowa droga została również nowym stałym projektem organizacji ruchu regulującym zasady komunikacji samochodowej.

Drugą ważną tegoroczną inwestycją była przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska - Wielka Góra na odcinku 1200 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest powstanie nowego i dogodnego połączenia komunikacyjnego miedzy miejscowościami Błędową Tyczyńską i Hyżnem biegnącego przez przysiółek Wielka Góra. Wykonawcą robót były firma Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Koszt realizacji zadania wyniósł 305 039,99 zł (brutto). Równie ważną tegoroczną inwestycją była przebudowa drogi gminnej nr 108268 R Zabratówka - Markówki - Stawy na długości łącznej 738 m. Realizacja przedsięwzięcia objęła: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, oczyszczenie rowów, przebudowę przepustu fi 1500 mm, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Także w tym przypadku efektem realizacji zadania było powstanie dogodnego połączenia drogowego miedzy sąsiadującymi gminami Chmielnik i Markowa. Wykonawcą robót były firma PBI Infrastruktura. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 207 897,12 zł (brutto). Na realizację obu w/w zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja pokryła ok. 80% kosztów robót.

W ostatnim okresie prowadzone są prace modernizacyjne dróg na obiektach poscaleniowych. Przedsięwzięcie obejmuje realizację dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr 1206 w Zabratówce i nr 746 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek Kłapy). Prace są prowadzone na odcinku 641 m. Drugim wykonywanym zadaniem jest przebudowa drogi wewnętrznej o nr 248 w Błędowej Tyczyńskiej (odcinek 330 m). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie utwardzonych poboczy Wykonawcami zamówień jest firma Eurovia Polska S.A. Łączna wartość zamówień wynosi 195 000,00 zł brutto. Na realizację w/w zadań uzyskano dotację z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która pokrywa 100% poniesionych wydatków.  

W październiku Gmina Chmielnik otrzymała promesę (przyrzeczenie dotacji) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przebudowę 640 m odcinka kolejnej drogi gminnej Markówki - Bieszczady – Potoki w Zabratówce. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie i ma pokryć 80% kosztów zadania. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy i odcinkowe umocnienie rowów. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do końca bieżącego roku.

W minionych miesiącach wykonano remonty cząstkowe wewnętrznych dróg gminnych, podczas których wbudowano w nawierzchnię dróg 700 ton kruszywa. W tym okresie w Błędowej Tyczyńskiej zamontowano trzy wiaty przystankowe (sfinansowane z tzw. funduszu sołeckiego). Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART