zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2015 r.

Zakończył się okres walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Strażacy omówili i podsumowali swoją pracę w ostatnich pięciu latach. Wyłoniono nowe władze poszczególnych stowarzyszeń. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące działalności naszych jednostek w 2015 roku.

1. Zdarzenia na terenie gminy

W ubiegłym roku na terenie gminy zanotowano 44 zdarzenia, w tym 17 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe, itp.) oraz 1 alarm fałszywy. Niestety oznacza to wzrost liczby występowania niebezpiecznych zjawisk na terenie gminy, gdyż w 2014 odnotowano 39 zdarzeń. Wzrost ten uwarunkowany jest wystąpieniem większej liczby pożarów. Warto podkreślić, że część tych zdarzeń to pożary sadzy w kominach, przyczyną ich powstawania jest najprawdopodobniej brak właściwej konserwacji i przeglądów przewodów kominowych. Zwraca uwagę też znaczny przyrost liczby zdarzeń związanych z komunikacją drogową (łącznie 15 zdarzeń), są to przede wszystkim kolizje i wypadki komunikacyjne.

Zestawienie ilości wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p.

Jednostka

Ilość wyjazdów

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Ilość zastępów

Liczba ratowników

1.

OSP Błędowa Tycz. - Krzywa

5

2

3

5

23

2.

OSP Błędowa Tycz. - Wieś

0

0

0

0

0

3.

OSP Borówki

0

0

0

0

0

4.

OSP Chmielnik

24

16

8

25

142

5.

OSP Wola Rafałowska

7

2

5

9

46

6.

OSP Zabratówka

13

4

9

19

87

Razem:

49

24

25

58

298

Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach:

L.p.

Gmina

2013

2014

2015

1.

m. Rzeszów

1181

1011

1065

2.

Powiat rzeszowski

1222

1044

1428

3.

Boguchwała

165

153

187

4.

Błażowa

46

46

57

5.

Chmielnik

37

39

44

6.

m. Dynów

72

45

69

7.

Dynów

56

32

44

8.

Głogów Małopolski

218

136

144

9.

Hyżne

29

32

51

10.

Kamień

44

22

36

11.

Krasne

69

102

87

12.

Lubenia

33

40

55

13.

Sokołów Małopolski

102

97

154

14.

Trzebownisko

164

131

215

15.

Tyczyn

61

62

95

16.

Świlcza

126

107

190

OSP z terenu gminy uczestniczyły w innych działaniach takich jak: zabezpieczenie wyścigu Skandia, w którym brały udział wszystkie jednostki z terenu gminy. Kolejny już raz jednostki włączały się w inne inicjatywy, czego przykładem jest akcja krwiodawstwa w Harcie, w której czynny udział brali strażacy z Woli Rafałowskiej. Strażacy z Woli uczestniczyli również w akcjach charytatywnych związanych z przygotowaniem i załadunkiem darów dla potrzebujących.


2. Wyposażenie techniczne

Na wyposażeniu jednostek z terenu gminy w 2015 r. znajdowało się 11 samochodów pożarniczych w tym 6 samochodów średnich gaśniczych z wodą i 5 samochodów lekkich. Średnia wieku pojazdów średnich wynosi 27 lat, a średnia wieku pojazdów lekkich 23 lata. Ponadto OSP posiadają inny sprzęt m.in.: 14 motopomp pożarniczych (w tym 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 10 pomp szlamowych, 2 pompy pływające, 2 przecinarki do betonu i stali, 7 agregatów prądotwórczych, 8 pił mechanicznych do drewna, 6 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 10 aparatów ochrony dróg oddechowych, 9 radiotelefonów samochodowych i 13 radiotelefonów nasobnych.

W ubiegłym roku zakupy wyposażenia dla OSP obejmowały przede wszystkim środki ochrony osobistej strażaka. Nabyte wyposażenie podniesie poziom bezpieczeństwa ratowników podczas działań. Ekwipunek udało się zakupić dzięki środkom pozyskanym z rożnych funduszy zewnętrznych oraz z budżetu gminy. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym nabyły m.in. piłę do betonu i stali, pompę pływającą, ubrania specjalne, hełmy, latarki. Koszt zakupu został pokryty ze środków dotacyjnych KSRG, dotacji udzielanych za pośrednictwem ZOSP i środków własnych jednostek oraz środków. tzw. funduszu sołeckiego. Dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie strażacy z Woli Rafałowskiej i Błędowej Tyczyńskiej – Krzywej wzbogacili się o nowe wyposażenie. W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskano: 8 kompletów ubrań specjalnych, 4 pary butów specjalnych, 4 hełmy, 6 kominiarek, 2 czujniki bezruchu, 6 latarek specjalnych, 1 maszt oświetleniowy z najaśnicami i kablem 10 m, 2 linki strażackie i 2 zatrzaśniki. Wysokość dotacji wyniosła 14 615,42 zł i pokryła 80% kosztów zakupu wyposażenia, pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy. Jednostka z Woli Rafałowskiej korzystając ze środków z tzw. funduszu sołeckiego i środków PGE Obrót S.A. wzbogaciła się o niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny.

3. Stan kadrowy, wyszkolenie, kontrole

Ogółem w 6 ochotniczych strażach pożarnych zrzeszonych jest 346 członków zwyczajnych, w tym 72 kobiety. Statystyka członkostwa poszczególnych jednostek przedstawia się następująco: OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa – 57, OSP Błędowa Tyczyńska – Wieś – 35, OSP Borówki – 37, OSP Chmielnik 45, OSP Wola Rafałowska – 64, OSP Zabratówka – 108. Natomiast w młodzieżowych drużynach pożarniczych (OSP Chmielnik, OSP Wola Rafałowska, OSP Zabratówka) zrzeszonych jest łącznie 60 młodych adeptów pożarnictwa.

Jednostki Operacyjno-Techniczne z terenu gminy w chwili obecnej obejmują 126 strażaków, wszyscy oni są wyszkoleni (minimum stopień podstawowy ratownika OSP), przeszli badania lekarskie oraz ubezpieczeni. W 2015 r. w różnych szkoleniach wzięła udział grupa 24 druhen i druhów. Strażacy ukończyli szkolenia: podstawowe, z zakresu ratownictwa technicznego, dowódców, kierowców konserwatorów. Byli to strażacy z trzech jednostek OSP Chmielnik, OSP Wola Rafałowska i OSP Zabratówka. Istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania szkoleń druhów, członków pozostałych trzech OSP w zakresie szkolenia podstawowego i dowódców.

W maju w miejscowości Szklary odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Tunel 2015”. Były to ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i porządkowych powiatu rzeszowskiego. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja i Straż Ochrony Kolei. W przedsięwzięciu tym wzięły udział dwie nasze jednostki zrzeszone KSRG - OSP Chmielnik i OSP Zabratówka.

We wrześniu w Chmielniku i Zabratówce odbyły się ćwiczenia obrony cywilnej, które miały na celu sprawdzenie i doskonalenie umiejętności służb zaangażowanych w pomoc i obronę ludności przed zagrożeniami zewnętrznymi. Strażacy z Błędowej Tyczyńskiej – Krzywa, Chmielnika, Woli Rafałowskiej i Zabratówki przeprowadzali próbną ewakuację uczniów i nauczycieli z dwóch szkół podstawowych.

W listopadzie KM PSP w Rzeszowie skontrolowała dwie jednostki będące KSRG, to jest OSP Chmielnik i OSP Zabratówkę. Kontrola obejmowała wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprzętu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposażenie indywidualne ratowników. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia. Wyniki kontroli potwierdziły profesjonalne przygotowanie naszych jednostek, gdyż obie otrzymały oceny – bardzo dobry.

4. Działalność kulturalna i sportowa

Działalność ochotniczych straży pożarnych to nie tylko akcje ratowniczo – gaśnicze, to również działalność kulturalna, edukacyjna i sportowa. Jednostki aktywnie się angażują w działalność kulturalną, biorą udział w różnych inicjatywach podejmowanych na terenie gminy. Strażacy włączają się również w życie parafialne, w kościołach pełnione są warty przy Bożym Grobie, a delegacje z jednostek często biorą w różnych innych uroczystościach religijnych.

Równie ważnym aspektem życia straży jest działalność edukacyjna. W ubiegłym roku w szkołach w Chmielniku, Woli Rafałowskiej strażacy przeprowadzili cykl pogadanek i prezentacji.

Rok 2015 to czas organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. W czerwcu na stadionie sportowym w Chmielniku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Gospodarzem turnieju byli strażacy z Chmielnika. Również w czerwcu ubiegłego roku w Niechobrzu odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Naszą gminę reprezentowały drużyny MDP dziewcząt i chłopców z Zabratówki. Warto podkreślić, że drużyna chłopców otarła się o podium i zajęła dobre czwarte miejsce. Natomiast 27 września w Pogwizdowie Starym odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych grupy A i C. Był to historyczny dzień dla naszych drużyn, gdyż I miejsce w grupie męskiej A zajęła drużyna z OSP Zabratówka.

Miniony okres był również czasem innej aktywności sportowej druhów. W marcu wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tyczynie zorganizowano międzygminny turniej tenisa stołowego. Zwycięzcą tego turnieju została drużyna OSP Zabratówka. W sierpniu na zaproszenie druhów z Kielnarowej reprezentacja najlepszych strażaków- siatkarzy z naszej gminy wzięła udział w pikniku strażackim podczas którego odbył się mecz siatkarski z reprezentacją OSP z terenu gminy Tyczyn. Nasza drużyna, w której prym wiedli druhowie z Błędowej Tycz. – Wsi pokonała drużynę z Tyczyna. Natomiast podczas majowego wyścigu Skandia na terenie min naszej gminy odbyły się również Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie rowerowym. Szóstym strażakiem kraju w tej konkurencji został druh z OSP Zabratówka.

5. Plan działalności

W bieżącym roku (najprawdopodobniej w lecie) Zarząd Gminny ZOSP RP w Chmielniku planuje zorganizować zorganizowane ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów OSP z terenu gminy. Ponadto we wrześniu przy współudziale jednej ze szkół zostaną zorganizowane ćwiczenia mające na celu doskonalić działania ratownicze podczas ewakuacji budynku. W okresie letnim planuje się również przygotować zajęcia sportowe i konkursy dla MDP z terenu gminy oraz zorganizować turnieje sportowe dla dorosłych. Innym założeniem na jesień bieżącego roku jest ogłoszenie turnieju wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół z terenu gminy.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART