zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Gospodarka odpadami

Zasady dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chmielnik wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późń. zm.) oraz szeregu aktów prawnych powiązanych z tą ustawą, w tym następujących uchwał:

 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik,
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


GROMADZENIE ODPADÓW

Na terenie gminy obowiązuje workowy system odbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: „mokrą”, „suchą” i szkło. Dodatkowo raz na kwartał zbierane są odpady typu: odzież i popiół. W roku 2016 przewidziane są zbiórki odpadów problemowych, tj. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (23 maj), a także wielkogabarytów i odpadów niebezpiecznych (26 września).

W zamian za uiszczoną na rzecz gminy opłatę, mieszkańcy otrzymują worki przeznaczone do gromadzenia odpadów oraz mają możliwość oddania KAŻDEJ ilości odpadów komunalnych.

Kody kreskowe należy umieszczać na wszystkich workach z odpadami (oprócz odzieży i popiołu).

W przypadku, gdy ilość worków będzie niewystarczająca właściciel nieruchomości może oddać odpady w workach o innym kolorze pod warunkiem ich oznaczenia poprzez umieszczenie w widocznym miejscu napisu: „SUCHE”, „MOKRE”, „SZKŁO” wraz z kodem kreskowym.


ODBIÓR ODPADÓW

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Chmielnik w 2016 r. jest firma Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.


DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu) zobowiązany jest złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości u których nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany (pkt. 8 wzoru deklaracji), np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.) czy zmiana adresu zamieszkania.

Ponadto przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane na nieruchomości.


OPŁATA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chmielnik opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie wynosi:

 1. dla nieruchomości zamieszkałych:
  6 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość– , jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
  15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość– , jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny,
 2. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny:
  a) 60 l – 7,50 zł
  b) 120 l – 15,00 zł
  c) 240 l – 30,00 zł
  d) 1100 l – 137,50 zł
  e) 2200 l – 275,00 zł
  w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób nieselektywny:
  a) 60 l – 15,00 zł
  b) 120 l – 30,00 zł
  c) 240 l – 60,00 zł
  d) 1100 l – 275,00 zł
  e) 2200 l – 550,00 zł

Opłatę należy uiszczać bez wezwania raz na kwartał, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj.:

 1. za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 20 stycznia,
 2. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 20 kwietnia,
 3. za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 20 lipca,
 4. za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 20 października.
  - Gotówką kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
  - Przelewem na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy (wskazany w informacji o płatności), prowadzony dla Urzędu Gminy Chmielnik przez Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz Gminy opłata podlegała egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Wpływy z opłat uiszczonych przez mieszkańców przeznaczone są w całości na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie.

Lidia Urbaś


 


 

Harmonogram do wydruku w pliku PDF: <<2016_HARMONOGRAM.pdf2016_HARMONOGRAM.pdf>>


poprzednia strona do góry

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART