zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2021 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus)
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się oraz pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 5,6% w stosunku rocznym).

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWOŚCI W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność2) do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność4) do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania tutejszego organu i przedłożenia aktualnego orzeczenia oraz złożenia stosownych wniosków.

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART