zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUCzas na aktywność w Gminie Chmielnik
Pomoc żywnościowa
Świetlica Socjoterapeutyczna
Warunki pomocy dla matki z nowonarodzonym dzieckiem
Życzenia
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje od 1.04.2009 roku do 31.12.2009 roku projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII –Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na terenie gminy Chmielnik, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, posiadają status osoby bezrobotnej, nie pracują lub poszukują pracy, są w wieku aktywności zawodowej.

Nabór do projektu trwał od 1-30.04.2009 roku i 15 podopiecznych GOPS w Chmielniku bierze czynny udział w projekcie, z tego 12 kobiet i 3 mężczyzn.

Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej wobec 15 Uczestników Projektu. Wobec każdego uczestnika Projektu zostały zastosowane trzy instrumenty aktywnej integracji.

W pierwszej kolejności w ramach instrumentu aktywizacji społecznej, wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w formie „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”, którego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on również uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy. 15 Beneficjentów korzystało także z zajęć „grup wsparcia”, które pozwalały na kontynuację celów zmiany postaw życiowych realizowanych podczas treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej realizowane były kursy zawodowe: operator wózka widłowego, opiekun osób starszych, pracownik administracyjno-biurowy i obsługa kasy fiskalnej.

Celem tych kursów było podnoszenie lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową. W kursie – operator wózka widłowego wzięło udział 3 Uczestników Projektu. Kurs zakończył się egzaminem, który sprawdził zdobyte przez uczestników umiejętności i zakończył szkolenie.

Z kursu opiekun osób starszych skorzystało 7 Uczestniczek Projektu .

Kurs pracownika administracyjno-biurowego ukończyło 2 osoby, natomiast kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej ukończyło 3 osoby. Dodatkowo został zorganizowany kurs podstawy wizażu i stylizacji, w którym wzięło udział 15 osób. Ukończenie w/w kursów zostało potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami.

W ramach realizowanego projektu zostało zawartych 15 kontraktów socjalnych, które obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz w/w instrumentami aktywnej integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły na osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów.

Realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” jest nową formą pracy z klientem pomocy społecznej.

17 grudnia 2009 roku, już w atmosferze świątecznej odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Podczas seminarium omówione zostały ogólne zagadnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, realizacja projektu systemowego i ewaluacja projektu. Były również życzenia i gratulacje od władz Gminy Chmielnik i Zespołu projektowego.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART