zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe w 2009 roku – podsumowanie

Kończy się kolejny rok intensywnych prac na drogach w naszej gminie. Grudzień jest miesiącem, w którym podsumowuje się wykonane inwestycje. Dla pełniejszego zobrazowania zrealizowanych przedsięwzięć drogowych w 2009 r. przyjęto kryterium - podziału na poszczególne miejscowości.


Błędowa Tyczyńska

 1. W ramach urządzeń dróg poscaleniowych wykonano prace na łącznej długości 1180 m (urządzono drogi o nr ewid. 688, 272, 1849, 763). Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych, montaż przepustów, umocnienie skarp, wykonanie utwardzenia łupkiem kamiennym bądź łupkiem wraz z zaklinowaniem kruszywem kamiennym, a na szczególnie zagrożonych odcinkach ułożono skośnice – kanaliki przejezdne. Wartość prac wyniosła 182 766,17 zł (brutto).
 2. Wyremontowano most na drodze gminnej Błędowa Tyczyńska - Zawodzie. W zakres prac weszła wymiana zniszczonej podłogi (dylina górna). Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 5 863 zł (brutto) zł.

Borówki

 1. Przebudowano drogę gminną Borówki – Brzezówka na odcinku 500 m. Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 47b. Wartość zamówienia wyniosła 163 860,48 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów wraz z odcinkowym wzmocnieniem korytkami betonowymi oraz wykonanie umocnionych poboczy. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwania.
 2. Wykonano remont przełomów na drodze gminnej nr 430. Zakres prac obejmował: prace ziemne (wykonanie korony drogi), miejscowe wbudowanie łupka kamiennego wraz z klińcem.

Chmielnik

 1. Przebudowano drogę gminną nr 108252 R Niedybrze na odcinku 1120 m. Wykonawcą zamówienia była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wyniosła 363 700,35 zł (brutto). Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów ściekami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy oraz remont istniejących przepustów. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
 2. Przebudowano drogę gminną nr 108254 R „Bucznik” na odcinku 440 m (odcinek do granic miasta Rzeszów). Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wyniosła 136 273,46 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów ściekami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
 3. Przebudowano drogę gminną 108259R Chmielnik – Nyklówka - Wola Rafałowska na odcinku 560 m. Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, umocnienie rowów ściekami betonowymi, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie dwóch mijanek oraz remont istniejących przepustów. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
 4. Odnowiono nawierzchnię przy drodze dojazdowej i placu koło UG w Chmielniku. Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Zakres prac objął czesciowe sfrezowanie starej znisczonej nawierchni i ułożenie nowej warswy bitumicznej.
 5. Wykonano remont mostu przez potok Chmielniczanka (k Szkoły Podstawowej nr 1), w ciągu. drogi gminnej nr 108258 R Chmielnik – Zawodzie. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 34 404,00 zł (brutto) zł. Zakres prac obejmował remont ustroju nośnego obiektu - całkowita wymiana pomostu drewnianego, wymiana nienormatywnych balustrad na nowe (drewniane).
 6. Zmodernizowano drogi gminne wewnętzne o nr ew. 2769 i 2706 (Zaganianka i Pańskie) na łącznej długości 572 m. Wykonawcą zamówienia była firma FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 75 421,99 (brutto) zł. Prace objęły mechaniczne wyprofilowanie nawierzchni, odmulenie rowów, remont przepustów, zabezpieczenie skarpy płytami jumby, wykonanie drenażu oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem. Inwestycja współfinansowana była z Fuduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 7. Wyremontowano dwa odcinki dróg powiatowych na terenie Chmielnika:
  Droga nr 1399R Malawa – Rzym – Chmielnik na odcinku 500 m.
  Droga nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik na odcinku 1400 m.

Przedsiewziecia wspołfinansowane były przez Gminę Chmielnik i Starostwo Powiatowe w Rzeszowie na mocy zawartego porozumienia. Gmina Chmielnik zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w wysokości 150 tyś zł na realizacje obu inwestycji.


Wola Rafałowska

 1. Przebudowano drogę gminną nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka na odcinku. 1663 m. Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wyniosła 680 957,77 zł (brutto). Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie umocnionych poboczy, wymiana istniejących przepustów, odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi oraz instalację barier energochłonnych.
 2. Wykonano remont drogi nr 1 0 8260 R Wola Rafałowska – Michałki – Albigowa na odcinku ok. 3,2 km. Zakres prac obejmował remont wszystkich zjazdów na działki prywatne, remont przepustów pod drogą, stabilizację podłoża (warstwa betonu) wraz z utwardzeniem nawierzchni tłuczniem kamiennym. Na mocy porozumienia zawartego z Gminą Chmielnik wszystkie koszty remontu drogi poniosła firma Mega Sp. z o.o., z Kraczkowej.

Zabratówka

 1. W dwóch etapach przebudowano drogę gminną nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka na łącznym odcinku 690 m. Wykonawcą zamówień były firmy: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Wartość obu zamówień wyniosła łącznie 290 805,93 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów wraz z odcinkowym wzmocnieniem korytkami betonowymi oraz wykonanie umocnionych poboczy. Realizacja zadań współfinansowane były z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwania.
 2. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka na odcinku 525 m (początkowy odcinek drogi ze zniszczoną nawierzchnią asfaltową). Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy.
 3. W ramach urządzeń dróg poscaleniowych wykonano prace na łącznej długości 1130 m Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych, montaż przepustów, wykonanie utwardzenia łupkiem kamiennym bądź łupkiem wraz z zaklinowaniem kruszywem kamiennym, a na szczególnie zagrożonych odcinkach ułożono skośnice – kanaliki przejezdne.

Poza wyżej opisanymi inwestycjami na drogach gminnych przez cały rok prowadzono inne prace. Rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 560 ton kruszywa wykonując cząstkowe naprawy dróg żwirowych. Prowadzono również prace ziemne na drogach z wykorzystaniem koparki (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). W każdej miejscowości gminy w celu zapewnienia przejezdności dróg wykonywane były również prace awaryjne – likwidacja przełomów spowodowanych głownie warunkami atmosferycznymi. Zakres prac obejmował utwardzenie nawierzchni dróg poprzez wbudowanie kruszywa (łupka, klińca) oraz umacnianie rowów przydrożnych korytkami betonowymi.

Podsumowując rok prac na drogach należy podkreślić, że w bieżącym roku oddano do użytku nowe odcinki dróg (nawierzchnia asfaltowa) o rekordowej długości 5,5 km. Warto zaznaczyć, że w ostatnim okresie udało się pozyskać na remonty dróg aż 850 tys. zł dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART