zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
Właściciel posesji odpowiada za chodnik

Wójt Gminy Chmielnik informuje
– właściciel posesji odpowiada za chodnik

 

Informuję, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników ciąży na właścicielach nieruchomości, w przypadku gdy chodniki te położone są wzdłuż nieruchomości – tj. bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zapisy Uchwały Rady Gminy Chmielnik Nr XXXI/199/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik określają również obowiązki właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z § 4 cyt. wyżej uchwały – właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości poprzez:

„4) Uprzątania błota, śniegu lodu z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Usuwanie błota, śniegu, lodu, powinno odbywać się niezwłocznie poprzez podjecie działań usuwających śliskość chodnika, zamiatanie, zbieranie, zmywanie itp.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji lub przydrożnego rowu w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.”

W związku z powyższym przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości przy drodze powiatowej Nr 1400R Kielanarowa – Chmielnik – Zabratówka i jednocześnie zwracam się z prośbą o podjęcie czynności polegających na systematycznym odśnieżaniu i posypywaniu chodnika szczególnie teraz w okresie zimowym.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART