zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku realizuje Projekt pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII , Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na terenie gminy Chmielnik korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych w tym rolników.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Nabór do projektu trwał od 1.01.2010 roku do 28.02.2010 roku.

W ramach realizowanego projektu zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych, w ramach których uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji społecznej.

Projekt został podzielony na działania.

W pierwszej kolejności 8 osób w okresie od 4- 13.05.2010 roku brało udział w „Treningu kompetencji i umiejętności społecznej”. Jego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.
W dniach od 31.05.2010 roku do 4.06.2010 roku Beneficjenci Ostateczni odbyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w ramach „Grupy wsparcia”, w dniach 29.06.2010 roku, 5.07.2010 roku, 2.08.2010 roku, 3.09.2010 roku i 1.10.2010 roku. W zakresie zdobycia nowych kwalifikacji realizowane były kursy zawodowe.

W dniach od 19.07.2010 roku do 04.08.2010 roku odbyło się szkolenie „Mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej”, uczestniczyło w nim 3 UP. Przez 5 dni uczestniczki szkolenia zdobywały wiedzę teoretyczną, przez kolejne 5 dni nabywały umiejętności praktyczne.

Od 20.07.2010 roku do 05.08.2010 roku 4 UP brało udział w szkoleniu: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Połowa godzin szkolenia przeznaczona była na przyswajanie wiedzy teoretycznej, druga połowa na zdobycie umiejętności praktycznych. Najpóźniej rozpoczęło się szkolenie: „ABC przedsiębiorczości – jak założyć własną firmę”. Odbyło się ono w terminie od 12.08.2010 roku do 27.08.2010 roku,
w ramach którego 1 Uczestniczka Projektu zdobyła wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestniczki szkoleń zdobyły wiedzę teoretyczną, nabyły umiejętności praktyczne, co będą mogły wykorzystać w przyszłości.

Z inicjatywy i na wniosek osób biorących udział w projekcie w dniach 18-19.11.2010 roku zorganizowano za zgodą WUP w Rzeszowie szkolenie nt. „Praktyczne zarządzanie własnym budżetem domowym” .

W dniu 15.12.2010 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym udział wzięły uczestniczki projektu oraz osoby zaproszone.

Planowanie i realizacja zadań objętych projektem pozwolą na efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej i środków własnych będących wkładem do realizowanego projektu. Główny nakład środków finansowych położony był na bezpośrednią pomoc skierowaną do osób biorących udział w projekcie. Jest to bardzo duża szansa dla uczestników, gdyż środki finansowe przeznaczone dla nich są pomocą bezzwrotną . Badanie ewaluacji i opinii uczestników daje możliwość ogólnej oceny podejmowanych działań. Bardzo duże zadowolenie z udzielonego wparcia, podniesienia własnej samooceny, pewności siebie i co najważniejsze zdobytych umiejętności mówi o wysokiej wartości realizowanego projektu. Można by było wymieniać wiele argumentów przemawiających za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Mamy nadzieję, że efekty podejmowanych działań przyniosą wymierne korzyści dla uczestników, podniosą standard ich życia i otworzą przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 21 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART