zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego
Zespół interdyscyplinarny
Pomoc społeczna informacja
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie tj. poprzez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. od 7:15 do 15:15.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek do końca okresu tj. do dnia 31 maja 2021 roku.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przypominamy, że przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Organ.

Przypominamy, że wypełniając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupełnieniem danych.

Przypominamy również, że aby otrzymać informację o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. Wówczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioskodawcy, których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego - Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Oddział Koordynacji Świadczeń) mogą uzyskać informację na temat stanu realizacji swojej sprawy w Punkcie Informacyjnym Oddziału Koordynacji Świadczeń, znajdującym się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (hol główny/parter): tel. 17 867-18-15 oraz e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

Szydełko Anna


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART