zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 GOPS W CHMIELNIKU
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku do 28 lutego 2010 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe w Gminie Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Z zakwalifikowanymi uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w ramach których korzystają z instrumentów aktywnej integracji tj. z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    • o treningu kompetencji i umiejętności społecznej,
    • o oraz grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej w ramach której odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych, w ramach których nastąpi podnoszenie kompetencji lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

W okresie od 4 - 13.05.2010 roku 8 osób brało udział w „Treningu kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W dniach od 31.05.2010 roku do 4.06.2010 roku Beneficjenci Ostateczni odbyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne plany działania dla każdej z osób pod kątem szkoleń zawodowych przy uwzględnieniu potencjału zawodowego.

Od dnia 29.06.2010 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte i wypracowane w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych postaw oraz przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisanie CV, podań o pracę.

W ramach aktywizacji edukacyjnej odbędą się szkolenia zawodowe w obszarze „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej” i „ABC przedsiębiorczości – jak założyć własną firmę”. Trwać one będą w okresie od lipiec do sierpień 2010 roku.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART