zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja
Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , którego celem głównym jest: aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

2011 rok to już trzeci z kolei rok, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych. Możliwość korzystania z tego rodzaju środków finansowych otwiera szeroką szansę dla Uczestników projektu i jest dużym wsparciem finansowym w podejmowanych działaniach na rzecz odbiorców projektu.

Corocznie każde zadanie projektu zaplanowane do realizacji jest bardzo szczegółowo układane według harmonogramu, który jest jednym z najważniejszych elementów realizowanego projektu. Obecnie dobiegł końca półroczny okres realizacji projektu. Dotychczas środki otrzymane na realizację projektu w bieżącym roku są na bieżąco wydatkowane zgodnie z haromonogramem a sporządzenie drugiego wniosku o płatność da możliwość otrzymania pozostałej kwoty dofinansowania, a co za tym idzie dalszą realizację zaplanowanych zadań w projekcie.

Dotychczas z zaplanowanych działań w harmonogramie zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Z Uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia. Realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W okresie od 9- 18.05.2011 roku 8 osób brało udział i ukończyło „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy jak również wiedzę w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.

W dniach od 25.05.2011 roku do 31.05.2011 roku odbyły się indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Od dnia 24.06.2011 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. Trwać one będą do miesiąca października br.

W okresie II półrocza Uczestnicy Projektu odbędą szkolenia zawodowe.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17)22-96-603.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART