zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zakończył realizację projektu systemowego pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”, który trwał od 01.04.2009 roku – do 30.06.2015 roku. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 56 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostały objęte wsparciem finansowym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach aktywizacji społecznej odbyło się szkolenie - Trening kompetencji i umiejętności społecznej, którego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia uczestników projektu i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Trening dostarczył uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w ramach szkolenia pn.: „Grupa wsparcia”.

W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się indywidualne konsultacje doradcy zawodowego z uczestnikami Projektu, które miały na celu zbadanie preferencji zawodowych Uczestników Projektu i wypracowane zostały ścieżki dla każdej z osób pod kątem szkoleń zawodowych.

Drugim instrumentem aktywizacji zawodowej były staże zawodowe zorganizowane na stanowisku sprzedawca oraz pracownik administracyjno-biurowy i sekretarka. Staże zorganizowane zostały dla 4 osób po 2 osoby w latach 2013 i 2014.

Natomiast w ramach aktywizacji edukacyjnej, w celu podniesienia lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe w obszarze:

 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • profesjonalna obsługa sekretariatu,
 • podstawy księgowości,
 • pracownik administracyjno biurowy,
 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • operator wózka widłowego,
 • podstawy wizażu i stylizacji,
 • mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej,
 • ABC przedsiębiorczości- jak założyć własną firmę,
 • kucharz, kelner z obsługą kasy fiskalnej,
 • florystyka/bukieciarstwo.

Ogółem w projekcie uczestniczyło 56 osób w tym 53 kobiety i 3 mężczyzn.

Udział w projekcie dał uczestnikom dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie i co najważniejsze zdobytych nowych lub poszerzenie posiadanych umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Podejmowane działania w ramach projektu otworzyły przed uczestnikami nowe możliwości na rynku pracy, podniosły standard ich życia. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie. Dzięki realizacji projektu wsparcie naszych klientów odbywało się kompleksowo tj. w formie wsparcia finansowego, pracy socjalnej i aktywnej integracji poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Zwiększyło to albo zwiększy szansę w przyszłości - na powrót Uczestników na rynek pracy. (26 osób uczestniczących w projekcie na przełomie lat 2009-2015 - pozostawało w zatrudnieniu lub odbywało staż, z tego 16 osób pracuje do nadal).

Nadmienić należy, że wartością dodaną tego projektu jest zdobycie przez pracowników Ośrodka zaangażowanych w realizację projektu – nowych doświadczeń na tej płaszczyźnie. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzrostu pozytywnego wizerunku Ośrodka w opinii społecznej.

W dniu 16.06.2015 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART