zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
ZEAS INFORMUJE
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
Plakat str. 22
012345

Wieść Gminna 2/2016 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny VI 2016
Termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze
Zespół interdyscyplinarny
Pomoc społeczna - informacja
Bank Żywności
Świetlica Środowiskowa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny VI 2016

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2015 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zmian.),
  – oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku,
  – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 2. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość,
 3. w przypadku uzyskania dochodu dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 5. inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11).

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć m.in.:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2015 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zmian. ),
  – oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku,
  – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 2. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość,
 3. w przypadku uzyskania dochodu dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 4. inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 10, 11) w celu wypełnienia stosownych dokumentów. Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. 17 22 96 603.

 

UWAGA!!!
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego o konieczności przedłożenia w tutejszym Ośrodku:

 • zaświadczenia ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017 (wydanego we wrześniu 2016 roku) lub szkoły wyższej w roku akademickim 2016/2017 (wydanego w październiku 2016 roku) lub oświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz
 • zaświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (wydanego we wrześniu 2016 roku) lub oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie.

Ww. zaświadczenia lub oświadczenia należy dostarczyć do tutejszego Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 roku.

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART