zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze - 2013
Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje

 

„Wykwalifikowani strażacy – bezpieczne społeczeństwo. Program rozwoju kluczowych umiejętności członków OSP w gminie Chmielnik” taki tytuł nosił projekt, którego realizacja zakończyła się we wrześniu bieżącego roku. Przedsięwzięcie realizowane było przez Gminę Chmielnik w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wysokość dotacji wyniosła 32 730,00 zł i pokryła 100% kosztów realizacji projektu.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji strażaków ochotników. Szkolenia wybrane do realizacji były efektem przemyśleń uwzględniającym przede wszystkim specyfikę pracy oraz braki w wyszkoleniu strażaków ochotników z rodzimych jednostek. Dlatego też położono szczególny nacisk na podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia z tego zakresu stały się tematem przewodnim całego projektu.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w dwóch formach. Pierwszą z nich był kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem kursu było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Druga formą wsparcia było szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem szkolenia było zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym (nagłe stany chorobowe, wypadki drogowe, oparzenia, podtopienia itp.). Szkolenia z tego zakresu odbyły się Chmielniku i Zabratówce.

Ogółem w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu udział wzięło 60 strażaków z wszystkich naszych jednostek. Podczas naboru stosowano zasadę równości płci, co sprawiło, że aż 11 druhen wzięło udział proponowanych formach wsparcia.

Dodatkowym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu był cykl pokazów z zakresu pierwszej pomocy zorganizowanych w szkołach podstawowych w Chmielniku, Woli Rafałowskiej i Zabratówce. W trakcie pokazów dzieci i młodzież ze szkół zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami prowadzenia resuscytacji. Zajęcia prowadzili druhowie, którzy w ramach projektu zostali przeszkoleni z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i nabyli tytuł ratownika. Do prowadzenia pokazów został wykorzystany manekin do nauki resuscytacji i defibrylacji. Sprzęt ten został zakupiony z funduszy projektu i w przyszłości będzie służył naszym strażakom.

Projekt przyniósł wymierne korzyści dla druhów, gdyż podnieśli swoje umiejętności w tak ważnej dziedzinie strażackiego rzemiosła, jaką jest pomoc medyczna. Wykwalifikowani strażacy, to wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Podsumowując należy podkreślić duże zaangażowanie druhów w realizację projektu. Wzorowa postawa strażaków przyczyniła się do bezproblemowego zakończenia przedsięwzięcia.

 

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART