zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja -Karta Dużej Rodziny
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, tzn. 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł na osobę w rodzinie.

Nadmienia się, że w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł lub 764 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”).

Od 1 listopada 2019 wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie 215,84 zł, natomiast kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych pozostają na dotychczasowym poziomie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenia jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tut. Organ.

Ponadto w sytuacji wyjazdu Wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii należy również poinformować o tym fakcie tut. Organ. Obowiązek ten dotyczy osób pobierających, jak również składających wniosek o: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz zasiłek dla opiekuna.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w tutejszym Organie dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Niepoinformowanie o powyższych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Szczegółowych informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „dobry start” można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (17) 22 96 603/23 04 063.

Szydełko Anna


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART