zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2011 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja o projekcie

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku realizuje Projekt pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” . Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na terenie gminy Chmielnik, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Nabór do projektu trwał od 1.01.2011 roku do 28.02.2011 roku.

W ramach realizowanego projektu dokonano naboru i rekrutacji 8 osób do projektu. Odbywało się to w okresie od 01.01.2011 roku do 28.02.2011 roku. Następnie zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych, na podstawie których uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz pomocą w formie instrumentów aktywnej integracji społecznej.

W ramach pierwszego zadania – Aktywna integracja, 8 osób w okresie od 09.05.2011 roku do 18.05.2011 roku brało udział w szkoleniu pn.: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Jego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy. W dniach od 25.05.2011 roku do 31.05.2011 roku Uczestniczki odbyły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w ramach szkolenia pn: „Grupa wsparcia”, w dniach 24.06.2011 roku, 15.07.2011 roku, 16.08.2011 roku, 02.09.2011 roku i 07.10.2011 roku. W zakresie zdobycia nowych kwalifikacji realizowane były kursy zawodowe. W dniach od 08.08.2011 roku do 25.08.2011 roku odbyło się szkolenie „Kucharz, kelner z obsługą kasy fiskalnej”, uczestniczyło w nim 5 osób. Przez 5 dni uczestniczki szkolenia zdobywały wiedzę teoretyczną, przez kolejne 5 dni nabywały umiejętności praktycznych. Od 01.08.2011 roku do 18.08.2011 roku 3 osoby brały udział w szkoleniu: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Połowa godzin szkolenia przeznaczona była na przyswajanie wiedzy teoretycznej, druga połowa na zdobycie umiejętności praktycznych. Na wniosek Uczestniczek Projektu w dniach od 11.10 2011 roku do 31.10.2011 roku zorganizowano, za zgodą Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, szkolenie z zakresu florystyki/bukieciarstwa. W szkoleniu tym wzięły udział wszystkie Uczestniczki projektu. Możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie niewątpliwie wyróżni ich przy ubieganiu się do pracy na stanowisku opiekun, czy kucharz, kelner.

W dniu 13.12.2011 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyły zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Planowanie i realizacja zadań objętych projektem pozwolą na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych, będących wkładem do realizowanego projektu. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie. Jest to bardzo duża szansa dla uczestników, gdyż ta pomoc, przeznaczona dla nich, jest pomocą bezzwrotną. Udział w projekcie dał im bardzo dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie i co najważniejsze zdobytych nowych lub poszerzenie posiadanych umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Mamy nadzieję, że efekty podejmowanych działań w ramach projektu przyniosą wymierne korzyści dla uczestników, podniosą standard ich życia i otworzą przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART