zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 4/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Jubileusz małżeństwa
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizację zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017” w ramach programu priorytetowego „SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 16 833,90 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą w dniu 30 czerwca 2017 roku Nr 101/2017/OZ/R/DA zmienioną aneksem nr 01 pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 14 419,15 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 8 305,38 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 813,77 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 2 714,75 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 13 października 2017 roku. W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 45,625 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 11,710 Mg pochodzących z demontażu i 33,915 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych lub utylizację wcześniej zdjętego azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chmielnik prowadzony jest w trybie ciągłym. Wszelkich informacji dotyczących bezpłatnej utylizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielniku pokój 37, lub pod numerem telefonu 17 23 04 048. Druk wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w zakładce Moja sprawa –> Ochrona środowiska i gospodarka odpadami –> Azbest.

Przypominamy, również mieszkańcom Gminy Chmielnik o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.

Osoby prawne jeden egzemplarz „Informacji” powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa „Informacja” winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja o wyrobach zawierających azbest - celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej. Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART