zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik IX kadencji w dniu 19 listopada 2019 r. podjęto następujące uchwały:


SESJA Nr IX

 1. UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
 3. UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. UCHWAŁA NR IX/69/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. UCHWAŁA NR IX/70/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. UCHWAŁA NR IX/71/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 9. UCHWAŁA NR IX/72/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. UCHWAŁA NR IX/73/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. UCHWAŁA NR IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 12. UCHWAŁA NR IX/75/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2019-2028”.
 13. UCHWAŁA NR IX/76/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2019-2025”.
 14. UCHWAŁA NR IX/77/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
 15. UCHWAŁA NR IX/78/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.
 16. UCHWAŁA NR IX/79/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. UCHWAŁA NR IX/80/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 18. UCHWAŁA NR IX/81/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Hyżne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART