zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2014 r.
Warta przy Bożym Grobie
Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2014 r.

Zakończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Strażacy omówili i podsumowali swoją działalność w ubiegłym roku. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące działalności naszych jednostek w 2014 roku.

1. Zdarzenia na terenie gminy

Na terenie gminy zanotowano 39 zdarzeń, w tym 12 pożarów i 26 miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe itp.) i 1 jeden alarm fałszywy. Był to rok bardzo podobny do poprzedniego 2013, w którym zarejestrowano 37 zdarzeń, zanotowano o 1 pożar więcej i identyczną liczbę miejscowych zagrożeń. Porównując 2014 rok z ubiegłymi latami nasuwa się wniosek, iż był to o kolejny stosunkowo spokojny okres dla mieszkańców gminy
i służb ratowniczych. Dla porównania warto wspomnieć, że zdarzały się lata gdy na terenie gminy strażacy rocznie musieli podejmować około 50 czy też 60 interwencji.

Zestawienie ilości wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p.

Jednostka

Ilość wyjazdów

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Ilość zastępów

Liczba ratowników

1

OSP Błędowa Tycz. - Krzywa

2

0

2

2

12

2

OSP Błędowa Tycz. - Wieś

0

0

0

0

0

3

OSP Borówki

1

1

0

1

6

4

OSP Chmielnik

23

10

13

25

131

5

OSP Wola Rafałowska

14

4

10

19

95

6

OSP Zabratówka

14

4

10

19

89

Razem

54

19

35

66

333

Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach:

L.p.

Gmina

2012

2013

2014

1

m. Rzeszów

1314

1181

1011

2

rzeszowski

1495

1222

1044

3

Boguchwała

202

165

153

4

Błażowa

53

46

46

5

Chmielnik

42

37

39

6

m. Dynów

61

72

45

7

Dynów

71

56

32

8

Głogów Małopolski

197

218

136

9

Hyżne

48

29

32

10

Kamień

41

44

22

11

Krasne

107

69

102

12

Lubenia

51

33

40

13

Sokołów Małopolski

141

102

97

14

Trzebownisko

204

164

131

15

Tyczyn

90

61

62

16

Świlcza

187

126

107

Największym i najbardziej niebezpiecznym zdarzeniem, które wystąpiło w ubiegłym roku na naszym terenie był wrześniowy pożar zamieszkałego o domu w Woli Rafałowskiej. Drewniany obiekt spłonął, a jego pozostałości trzeba było rozebrać. W akcję gaśniczą zaangażowanych było 7 zastępów straży pożarnej zarówno z OSP jak i PSP. Równie trudnymi i spektakularnymi działaniami było usuwanie skutków trąby powietrznej 15 sierpnia ubiegłego roku. W tym dniu, to niebezpieczne zjawisko pogodowe wyrządziło ogromne szkody w miejscowościach Malawa, Kraczkowa oraz w części Rzeszowa. Przybyli na miejsce strażacy zastali zerwane dachy, powyrywane z korzeniami drzewa, powybijane szyby, zniszczone samochody i zerwane sieci energetyczne. Warto przypomnieć, że w samej tylko Malawie zarejestrowano 46 interwencji. Żywioł nie ominął terenu Gminy Chmielnik, gdzie odnotowano zdarzenia w Chmielniku i Woli Rafałowskiej. Na szczecie w porównaniu z sąsiednią Malawą zniszczenia były stosunkowo niewielkie. Zastępy naszych strażaków usuwały skutki nawałnicy od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Jednostki z KSRG OSP Chmielnik i OSP Zabratówka skierowano do Malawy, natomiast teren gminy Chmielnik zabezpieczały zastępy z jednostek OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa i OSP Wola Rafałowska.

OSP z terenu gminy uczestniczyły w innych działaniach takich jak: zabezpieczenie wyścigu Tuer de Pologne (OSP Wola Rafałowska i OSP Zabratówka), zabezpieczenie rajdu terenowego „Donatka 4x4” (OSP Chmielnik i OSP Zabratówka). W maju jednostka z Zabratówki brała udział w akcji przeciwpowodziowej, chroniąc wiślane wały w miejscowości Wrzawy (gm. Gorzyce). Kolejny już raz jednostki włączały się w inne inicjatywy, czego przykładem jest akcja krwiodawstwa w Harcie, w której czynny udział brali strażacy z Woli Rafałowskiej i Zabratówki.

2. Wyposażenie techniczne

Na wyposażeniu jednostek z terenu gminy w 2013 r. znajdowało się 11 samochodów pożarniczych w tym 6 samochodów średnich gaśniczych z wodą i 5 samochodów lekkich. Średnia wieku pojazdów średnich wynosi 26 lat, a średnia wieku pojazdów lekkich 22 lata. Ponadto OSP posiadają inny sprzęt m.in.: 14 motopomp pożarniczych (w tym 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 10 pomp szlamowych, 1 pompa pływająca, 1 przecinarka do betonu i stali, 7 agregatów prądotwórczych, 8 pił mechanicznych do drewna, 6 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 10 aparatów ochrony dróg oddechowych, 9 radiotelefonów samochodowych i 12 radiotelefonów nasobnych.

W ubiegłym roku zakupy wyposażenia dla OSP obejmowały przede wszystkim środki ochrony osobistej strażaka: ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, rękawice strażackie. Nabyte wyposażenie podniesie poziom bezpieczeństwa ratowników podczas działań. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym nabyły m.in. pompę szlamową, drabinę strażacką, zestaw klinów stabilizujących do ratownictwa technicznego oraz latarki specjalne. OSP Wola Rafałowska i OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa pozyskały łącznie 12 szt. hełmów. Ekwipunek udał się zakupić dzięki środkom pozyskanym z rożnych funduszy zewnętrznych oraz z budżetu gminy. Ponadto jednostka z Woli Rafałowskiej dzięki dotacji przyznanej przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie wymieniła zużyte umundurowanie, zakupując m.in. nowe ubrania specjalne.

3. Stan kadrowy, wyszkolenie, kontrole

Ogółem w 6 ochotniczych strażach pożarnych zrzeszonych jest 352 członków, w tym 66 kobiet. Statystyka członkostwa poszczególnych jednostek przedstawia się następująco: OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa – 61, OSP Błędowa Tyczyńska – Wieś – 37, OSP Borówki – 39, OSP Chmielnik 49, OSP Wola Rafałowska – 66, OSP Zabratówka – 100. Natomiast w młodzieżowych drużynach pożarniczych (OSP Chmielnik, OSP Wola Rafałowska, OSP Zabratówka) zrzeszonych jest łącznie 57 młodych adeptów pożarnictwa.

Jednostki Operacyjno - Techniczne z terenu gminy w chwili obecnej obejmują 118 strażaków, wszyscy oni są wyszkoleni (minimum stopień podstawowy ratownika OSP), przeszli badania lekarskie oraz są ubezpieczeni.
W 2014 w różnych szkoleniach wzięła grupa 17 druhów. Strażacy ukończyli szkolenia: podstawowe, z zakresu ratownictwa technicznego, dowódców, kierowców konserwatorów, ratownictwa wodnego i recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mimo ciągłego podnoszenia kwalifikacji istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania szkoleń druhów z niektórych OSP, szczególnie z zakresu ratownictwa technicznego i dowodzenia działaniami ratowniczymi.

W kwietniu odbyły się praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, w których udział wzięli strażacy ze wszystkich jednostek naszej gminy. Celem zajęć było przypomnienie zasad i praktyczne doskonalenia udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym (nagłe stany chorobowe, wypadki drogowe, oparzenia, podtopienia itp.)

Bardzo ważną formą podnoszenia kwalifikacji ratowniczych są ćwiczenia jednostek OSP. W dniu 27 września w miejscowości Błędowa Tyczyńska odbyły się międzygminne ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem jednostek z terenu gminy Chmielnik i Hyżne. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów strażaków.

W miarę możliwości strażacy z terenu gminy angażują się również w różne inne działania związane z podnoszeniem swoich umiejętności. OSP Wola Rafałowska brała udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez PKP w Rzeszowie „Bezpieczny przejazd”, gdzie druhowie doskonalili się w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednostka z Błędowej Tyczyńskiej - Krzywej uczestniczyła
w ćwiczeniach grup poszukiwawczych STORAT w Albigowej. Natomiast OSP Zabratówka zorganizowała dla swoich strażaków wewnętrzne ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.

W listopadzie KM PSP w Rzeszowie skontrolowała 2 jednostki będące KSRG, to jest OSP Chmielnik i OSP Zabratówkę. Kontrola obejmowała wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprzętu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposażenie indywidualne ratowników. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia. Wyniki kontroli potwierdziły profesjonalne przygotowanie naszych jednostek, gdyż obie otrzymały oceny - bardzo dobry.

4. Działalność kulturalna i sportowa

Działalność ochotniczych straży pożarnych to nie tylko akcje ratowniczo – gaśnicze, to również działalność kulturalna, edukacyjna i sportowa. Jednostki aktywnie się angażują w działalność kulturalną, biorą udział w różnych inicjatywach podejmowanych na terenie gminy. Dużym wydarzeniem były obchody 80 – lecia powstania jednostki i nadania nowego sztandaru zorganizowane przez druhów z Zabratówki. Strażacy włączają się również w życie parafialne, w kościołach pełnione są warty przy Bożym Grobie, a delegacje z jednostek często biorą w różnych innych uroczystościach religijnych.

Równie ważnym aspektem życia straży jest działalność edukacyjna. W ubiegłym roku w szkołach w Chmielniku, Woli Rafałowskiej i Zabratówce strażacy przeprowadzili cykl pogadanek i prezentacji.

Rok 2014 był również okresem aktywności sportowej druhów. W trakcie tego okresu wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tyczynie zorganizowano trzy turnieje sportowe: piłki halowej, tenisa stołowego i siatkówki. Drużyny reprezentujące nasze jednostki prezentowały wysoki poziom, godnie reprezentując gminę.

5. Plan działalności

W najbliższym czasie odbędzie się II drużynowy turniej tenisa stołowego. 28 czerwca Zarząd Gminny ZOSP RP w Chmielniku planuje zorganizować gminne zawody sportowo – pożarnicze. Odbędą również ćwiczenia taktyczno - bojowe zastępów OSP na terenie Gminy Hyżne, w których udział wezmą zastępy z naszych jednostek. Ponadto we wrześniu przy współudziale jednej ze szkół zostaną zorganizowane ćwiczenia mające na celu doskonalić działania ratownicze podczas ewakuacji budynku. W okresie letnim planuje się również przygotować zajęcia sportowe i konkursy dla MDP z terenu gminy oraz zorganizować turnieje sportowe dla dorosłych. Innym założeniem na jesień bieżącego roku jest ogłoszenie turnieju wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół z terenu gminy.

 

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART