zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 GOPS W CHMIELNIKU
Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2010 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2010/2011, natomiast od dnia 1 września 2010 roku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – od 01.10.2010 roku do 30.09.2011 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2009 rok,
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2009 roku,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy osoba uprawniona uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2010 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2010 roku ),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART