zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

W 2014 roku projekt zakłada, że jest realizowana aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Dotychczas z zaplanowanych zadań w ramach w/w projektu zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 7 osób. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia. Realizacja działań w ramach zawartych kontraktach przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W okresie od 07.05.2014 roku do 15.05.2014 roku 7 osób brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy jak również wiedzę w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.

W dniach od 27.05.2014 roku do 30.05.2014 roku odbyły się indywidualne konsultacje uczestników projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Od dnia 16.06.2014 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. Trwać one będą jeszcze w miesiącach lipiec oraz listopad i grudzień br.

Kolejnym działaniem w ramach projektu – w Zadaniu 1-Aktywna integracja jest zorganizowanie szkoleń-kursów zawodowych dla 7 uczestniczek projektu oraz staży dla 2 Uczestniczek .

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART