zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe

Letnie miesiące to okres nasilonych prac dotyczących dróg w naszej gminie. W ostatnich tygodniach zintensyfikowano przygotowania do najważniejszych przedsięwzięć w tym roku.

W maju rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy odcinka drogi nr 108263R Chmielnik - Kozia Góra na odcinku 330 m (początek prac od skrzyżowania z drogą powiatową). Wykonawcą robót będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Wartość zamówienia wynosi 119 548,34 zł (brutto). Na realizację zadania Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja pokryje 80% kosztów robót. Zakres prac na w/w drodze obejmuje: oczyszczenie rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi.

W ostatnich dniach wyłoniono również wykonawcę najważniejszej inwestycji drogowej w bieżącym roku - przebudowy drogi gminnej nr 1 0 8253 R Chmielnik – Pańskie – Lisi Kąt. Najlepsza ofertę tj. 619 765,04 zł brutto złożyła firma Eurovia Polska S.A. Przebudowa drogi będzie obejmowała łączny odcinek o długości 1760 m. W zakres przewidzianych prac wchodzi:

  • wykonanie robót ziemnych polegających na plantowaniu poboczy, oczyszczaniu z namułu i profilowaniu skarp,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej (odcinkowo na podbudowie z kruszywa),
  • ułożenie siatki wzmacniającej,
  • odcinkowe umocnienie rowu,
  • montaż oznakowania i urządzeń zabezpieczających,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Na realizację inwestycji uzyskano dotację (50% kosztów brutto) w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Roboty budowlane mają być zakończone w terminie do dnia 15 października bieżącego roku.

W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawców modernizacji dróg rolniczych poscaleniowych. Prace będą prowadzone na drogach nr 967, 969/1, 971/1 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek Zawodzie), nr 1970, 1849, 1899 również w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek Wielka Góra) i nr 705/1, 704/2, 907/1, 908 w Zabratówce (przysiółki Potoki i Pułanki). Zadania będą obejmowały:

  • wykonanie robót ziemnych polegających na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz odcinkowym oczyszczeniu rowów,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Zmodernizowane zostaną odcinki o długości ok. 600 m na każdej z w/w dróg. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 300 tys. zł.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano między poszczególne sołectwa 700 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni żwirowej. Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki kontynuowane będą w najbliższym okresie.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART