zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2021 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje i remonty gminne w II kwartale 2021r.

Inwestycje drogowe

Jednym z głównych zadań planowanych do realizacji w bieżącym roku jest „Przebudowa drogi gminnej nr 108260R Wola Rafałowska – Michałki – Albigowa w km 1+835 – 3+702 w miejscowości Wola Rafałowska”. Wykonawcą zadania jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Łączna wartość planowanych do realizacji robót wynosi 768 609,25 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, nowa nawierzchnia asfaltowa, utwardzenie poboczy, wykonanie mijanek, odmulenie rowów, częściowe umocnienie rowów, wykonanie ścianek betonowych na przepustach poprzecznych. Planowany termin zakończenia prac koniec września br.

Kolejnym zadaniem z zakresu przebudowy dróg jakie planujemy realizować w br jest: „Przebudowa drogi gminnej w Błędowej Tyczyńskiej zlokalizowanej na działce nr 1468 położonej w Błędowej Tyczyńskiej na łącznej długości 400 mb”.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 tzw. „drogi poscaleniowe”. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót.

Inwestycje kubaturowe

Trwają intensywne prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej o garaż dla samochodu gaśniczo – ratowniczego na działce o nr ewidencyjnym 1286 położonej w miejscowości Zabratówka”. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa „Drew-Bis” Jan Biskup, ul. F. Kotuli 80, 35-122 Rzeszów. Łączna wartość planowanych do realizacji robót wynosi 588 382,71 zł brutto. Umowny termin zakończenia prac marzec 2022 rok. Jednocześnie otrzymaliśmy deklarację od wykonawcy, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe będzie zakończenie robót do końca br.

Kilka zdjęć obrazujących realizacje prac

  

Inwestycje wod kan.

W bieżącym kwartale zostało zakończone zadanie pn „Wykonanie studni głębinowej bisowej S3.1 w Chmielniku”. Wykonanie studni w ramach istniejącego ujęcia było konieczne ze względu na znaczne obniżenie się zwierciadła wody w istniejących studniach głębinowych, a tym samum obniżenie ich wydajności eksploatacyjnej. Biorąc pod uwagę fakt okresów upalnych i zwiększonego zapotrzebowania na pobór wody występowało realne zagrożenie okresowym brakiem możliwości pokrycia zapotrzebowania. Po wykonaniu przedmiotowej studni będziemy mogli okresowo pobierać większe ilości wody a tym samym zapewnić ciągłość w obsłudze odbiorców. Wykonawcą studni była firma ALGEO Sp. z o.o. 36-207 Grabownica Starzeńska 609. Wartość zadania wynosiła 178 903,50 zł brutto.

Kolejnym długo wyczekiwanym przez zainteresowanych mieszkańców zadaniem jakie zostało zakończone jest „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

W skład zadania wchodziły:

  • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,

  • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”,

  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,

  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska Michałki”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz 37-127 Krzemienica 333. Wartość robót wynosiła 821 095,01 zł brutto.

Zakres prac obrazują poniżże tabele

Lp

Elementy i rodzaje robót

Zakres rzeczowy

Koszt realizacji netto

/zł/

KANALIZACJA SANITARNA

1Sieć kanalizacji grawitacyjnej fi 200mm 2 440,46 mb314 754,12
2Sieć kanalizacji tłocznej fi 90mm 85,38 mb6 906,81
3Przepompownia ścieków PK14 wraz z infrastrukturą1 kpl140 422,24
4Przyłącza kanalizacyjne fi 160 mm26 szt / 501,94 mb41 027,24
 OGÓŁEM WARTOŚĆ SIECI I INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ:462 083,17
 OGÓŁEM WARTOŚĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH:41 027,24
 Razem wartość kanalizacji sanitarnej:503 110,41

 

Lp

Elementy i rodzaje robót

Zakres rzeczowy

Koszt realizacji netto

/zł/

WODOCIĄG

1Sieć wodociągowa PE

fi 40-110mm

1 637,69 mb121 501,39
2Przyłącza wodociągowe PE fi 32-40mm 26 szt / 696,19 mb42 945,12
OGÓŁEM WARTOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ:121 501,39
OGÓŁEM WARTOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH:42 945,12
Razem wartość wodociągu:164 446,51

W tym miejscu chcemy podziękować wykonawcy za fachowe, bezkonfliktowe i elastyczne prowadzenie prac oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego za zaangażowanie w rozwiązywanie wszelkich utrudnień terenowych, rozwiązań technicznych i elastyczność w terminach spotkań na budowie. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania prowadził Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka, 35-310 Rzeszów, Al. T. Rejtana 10A.


Przepompownia ścieków PK 14 Chmielnik – Donatka


Studnia pomiarowa Wola Rafałowska - Michałki

O kolejnych inwestycjach i remontach prowadzonych na terenie naszej gminy w następnych numerach wieści.

Andrzej Ostrowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 19 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART