zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

 


Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie

Kończy się okres intensywnych prac na drogach w naszej gminie. Koniec roku jest czasem, w którym podsumowuje się zrealizowane inwestycje. Dla pełniejszego zobrazowania zrealizowanych przedsięwzięć drogowych w 2008 r. przyjęto kryterium według podziału na poszczególne miejscowości.


Błędowa Tyczyńska

 1. rzebudowano drogę gminną nr 108269 R klasy D Błędowa Tyczyńska – Zawodzie odcinek od km 0+000 do 2+040 wraz z łącznikiem o długości 115 m. Wykonawcą zamówienia była firma STRABAG Sp z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Wartość inwestycji wyniosła 553 713,59 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych, wymianę istniejących przepustów oraz odcinkowe zabezpieczenie rowu płytami betonowymi. W trakcie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych - ułożenie na zagrożonych odcinkach rowów płyt ażurowych i cieków betonowych. Wartość prac wyniosła 34 872,48 zł (brutto).
 2. Przebudowano odcinek drogi gminnej Błędowa Tyczyńska – Krzywa k. Ośrodka Zdrowia w Błędowej Tyczyńskiej (odcinek o długości 200 m). Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość inwestycji wyniosła 47 999,72 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.
 3. W ramach urządzeń dróg poscaleniowych wykonano prace na łącznej długości 1773 m Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych, montaż przepustów a na długości 1037 m wykonano utwardzenie łupkiem kamiennym bądź łupkiem wraz z zaklinowaniem klińcem oraz na szczególnie zagrożonych odcinkach ułożono skośnice – kanaliki przejezdne. Wartość prac wyniosła 159 795,28 zł (brutto).
 4. Wykonano prace ziemne koparką (odmulanie rowów, przekładanie przepustów itp.) w ilości 89 przepracowanych godzin.
 5. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni żwirowej. W trakcie wykonywania prac wbudowano 60 ton mieszanki kamiennej i 25 ton żużla.

Borówki

 1. Remont przełomów na drodze gminnej Borówki – Brzezówka na łącznej długości ok. 130 m. W zakres prac wchodziło wykonanie utwardzenia z łupka kamiennego wraz z miejscowym zaklinowaniem mieszanką kamienną.
 2. Remont przełomu i uzupełnienie wyrw wraz zawałowaniem na drodze gminnej Borówki – Brzezówka. W trakcie wykonywania prac wbudowano 30 ton łupka kamiennego.
 3. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni żwirowej. W trakcie wykonywania prac wbudowano 30 ton mieszanki kamiennej.
 4. Wykonano prace ziemne koparką (odmulanie rowów, przekładanie przepustów itp.) w ilości 29 przepracowanych godzin

Chmielnik

 1. Przebudowano drogę gminną nr 108255 R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik na odcinku 530 m. Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wyniosła 159 918,81 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów wraz z odcinkowym wzmocnieniem korytkami betonowymi oraz wykonanie poboczy gruntowych. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
 2. Przebudowano drogę gminną nr 108258 R Chmielnik - Zawodzie na odcinku 870 m (w kierunku Kielnarowej). Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wyniosła 274 875,27 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów wraz wykonaniem poboczy gruntowych. Realizacja zadania współfinansowana była z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie.
 3. Przebudowano drogę gminną nr 1 08258 R Chmielnik - Zawodzie na odcinku 1010 m (wzdłuż potoku Chmielniczanka). Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wyniosła 333 367,72 zł (brutto). Prace objęły wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiane istniejących przepustów wraz z umocnieniem płytami ażurowymi ich wlotów i wylotów.
 4. Przebudowano drogę dojazdową przy stadionie sportowym. Wykonawcą zamówienia była firma Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wyniosła 98 192,16 zł (brutto)zł. Zakres prac objął wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych, ułożenie krawężnika. Projekt obejmował również wykonanie miejsc postojowych dla 4 samochodów. Długość przebudowanego odcinka 200 m.
 5. Wykonano remont mostu przez potok Chmielniczanka w miejscowości Chmielnik, w c. drogi gminnej Nr 108258 R Chmielnik – Zawodzie. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 32 014,34 zł (brutto) zł. Zakres prac obejmował remont ustroju nośnego obiektu - wymiana całkowitą pomostu drewnianego, wymiana nienormatywnych balustrad na nowe (drewniane).
 6. Zabezpieczono osuwisko przy drodze gminnej nr 1 08258 R Chmielnik – Zawodzie. Wykonawcą zamówienia była firma PHU „JAR” s.c. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła 28 141,74 zł (brutto)zł. Szczegółowy zakres robót objął: ułożenie koszy kamiennych – 25 m3, wykonanie prac ziemnych – wybranie ziemi i ponowne zasypanie na odcinku 12.5 m.
 7. Zmodernizowano drogę gminną o nr ew. dz. 3314 na długości 500 m (relacja Zawodzie – Jarząbki). Wykonawcą zamówienia była firma FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 48 080,51 zł (brutto)zł. Prace objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Inwestycja współfinansowana była z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 8. Wyremontowano drogę dojazdową do pól o nr ewid. 2769 (tzw. Zaganianka) na długości 270 m. Wykonawcą zamówienia była firma FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 12 000,00 zł (brutto)zł. Prace objęły wyrównanie korony drogi, odmulenie rowów i częściowe utwardzenie łupkiem kamiennym. Inwestycja współfinansowana była z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 9. Naprawiono przełomy na drodze gminnej Chmielnik – Nyklówka (odcinek tzw. Kozia Góra). Prace objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną i odmuleniem rowów na długości ok. 330m i szerokości 4 m. Wykonawcą zamówienia była firma FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ, 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 60 353,95 zł (brutto) zł.
 10. Naprawiono przełomy na drodze gminnej nr ewid. 15 (Wielkopolska). Prace objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego odcinkowym zaklinowaniem mieszanką kamienną.
 11. Wykonano cząstkowy remont dróg gminnych – Niedybrze i Rzym. W zakres prac weszło – wbudowanie w przełomy klińca wraz z zagęszczeniem (zawałowaniem) i wymiana zniszczonego przepustu.
 12. Wyremontowano most na drodze gminnej Niedybrze. W zakres prac weszło: uformowanie skarpy, wykonanie narzutu z kamienia, wzmocnienie stóp mostu oraz odnowienie i wzmocnienie poręczy.
 13. Wykonano poręcze stalowe na moście przy drodze gminnej (Lisi Kąt).
 14. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni żwirowej. W trakcie wykonywania prac wbudowano 150 ton mieszanki kamiennej i 25 ton żużla.
 15. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zamówienia była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia (obejmującego prace na terenie całej gminy) wyniosła 51 601,12 zł (brutto) zł. Remont obejmował wypełnienie ubytków o średniej głębokości 3-6 cm przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco, z obcięciem i oczyszczeniem oraz oblaniem krawędzi emulsją asfaltową. Prace objęły drogi – Wielkopolska, Bucznik, Pańskie, Kozia Góra.
 16. Wykonano prace ziemne koparką (odmulanie rowów, przekładanie przepustów itp.) w ilości 171 przepracowanych godzin.
 17. Współfinansowano przebudowę drogi powiatowej relacji 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik (odcinek 600 m od tzw. krzyżówki). Wkład Gminy Chmielnik wyniósł 17 000,00 zł.
 18. Współfinansowano wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1400R Kielnarowa – Zabratówka (odcinek 70 m od Domu Ludowego do boiska sportowego). Wkład Gminy Chmielnik wyniósł 22 000,00 zł.

Wola Rafałowska

 1. Przebudowano drogę gminną nr 108261 R Wola Rafałowska – Tomaszówka na odcinku ok. 300m (do tzw. ronda). Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wyniosła 160 571,83 zł (brutto).
 2. Naprawiono przełom na drodze gminnej Chmielnik – Nyklówka (odcinek Wola Rafałowska). Prace objęły wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną i odmuleniem rowów na długości 76 m i szerokości 4 m.
 3. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni żwirowej. W trakcie wykonywania prac wbudowano 60 ton mieszanki kamiennej i 25 ton żużla.
 4. Wykonano prace ziemne koparką (odmulanie rowów, przekładanie przepustów itp.) w ilości 80 przepracowanych godzin.

Zabratówka

 1. W ramach urządzeń dróg poscaleniowych wykonano prace na łącznej długości 880 m Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych, montaż przepustów oraz wykonano utwardzenie łupkiem kamiennym. Na szczególnie zagrożonych odcinkach ułożono skośnice – kanaliki przejezdne. Wartość prac wyniosła 149 922,05 zł (brutto).
 2. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni żwirowej. W trakcie wykonywania prac wbudowano 60 ton mieszanki kamiennej i 50 ton żużla.
 3. Wykonano prace ziemne koparką (odmulanie rowów, przekładanie przepustów itp.) w ilości 80 przepracowanych godzin.
 4. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont obejmował wypełnienie ubytków o średniej głębokości 3-6 cm przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco, z obcięciem i oczyszczeniem oraz oblaniem krawędzi emulsją asfaltową. Prace objęły drogi – Handzlówka, Markówki i Wieś.

Niektóre prace na drogach w gminie wciąż trwają. Uwarunkowane jest to Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, na mocy której we wrześniu bieżącego roku dodatkowo przyznano na urządzenie dróg poscaleniowych po 80 tyś. zł dla miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka. Zakończenie prac planuje się na wiosnę 2009 roku.

W trakcie tegorocznych prac drogowych pojawiły się pewne problemy i zapytania, które należy wyjaśnić. Niejednokrotnie mieszkańcy posesji sąsiadujących z drogami, na których prowadzone są prace wnioskują o przebudowę i urządzenie wszystkich istniejących zjazdów na działki prywatne. Odnosząc się do przedstawionych postulatów informujemy, że projekty przebudowy dróg nie przewidywały, jak również nie będą przewidywały urządzania zjazdów na działki prywatne. Ujecie urządzenia zjazdów w projekcie przebudowy jakiejkolwiek drogi znacznie podniosłoby koszty wykonania inwestycji, a co za tym idzie realnie zmniejszyłoby ilość nowo oddawanych do użytku dróg. Urządzanie zjazdów w sytuacji gdy część mieszkańców gminy codziennie dojeżdża do pracy poruszając się po zniszczonych żwirowych i gruntowych drogach wymagających dużych nakładów wydaje się niecelowe. Dla Gminy Chmielnik priorytetem jest poprawa stanu sieci dróg gminnych publicznych, a przez to stworzenie bezpiecznych warunków ruchu kołowego w naszej gminie.

Podsumowując rok prac na drogach należy podkreślić, że w bieżącym roku oddano do użytku nowe odcinki dróg (nawierzchnia asfaltowa) o rekordowej długości 5,2 km, co stanowi aż 12,68 % sieci dróg gminnych publicznych w gminie.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 10 Czerwca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART