zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 4/2011 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja o projekcie

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku realizuje Projekt pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” . Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na terenie gminy Chmielnik, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Nabór do projektu trwał od 1.01.2011 roku do 28.02.2011 roku.

W ramach realizowanego projektu dokonano naboru i rekrutacji 8 osób do projektu. Odbywało się to w okresie od 01.01.2011 roku do 28.02.2011 roku. Następnie zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych, na podstawie których uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz pomocą w formie instrumentów aktywnej integracji społecznej.

W ramach pierwszego zadania – Aktywna integracja, 8 osób w okresie od 09.05.2011 roku do 18.05.2011 roku brało udział w szkoleniu pn.: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Jego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia podopiecznych i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy. W dniach od 25.05.2011 roku do 31.05.2011 roku Uczestniczki odbyły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w ramach szkolenia pn: „Grupa wsparcia”, w dniach 24.06.2011 roku, 15.07.2011 roku, 16.08.2011 roku, 02.09.2011 roku i 07.10.2011 roku. W zakresie zdobycia nowych kwalifikacji realizowane były kursy zawodowe. W dniach od 08.08.2011 roku do 25.08.2011 roku odbyło się szkolenie „Kucharz, kelner z obsługą kasy fiskalnej”, uczestniczyło w nim 5 osób. Przez 5 dni uczestniczki szkolenia zdobywały wiedzę teoretyczną, przez kolejne 5 dni nabywały umiejętności praktycznych. Od 01.08.2011 roku do 18.08.2011 roku 3 osoby brały udział w szkoleniu: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Połowa godzin szkolenia przeznaczona była na przyswajanie wiedzy teoretycznej, druga połowa na zdobycie umiejętności praktycznych. Na wniosek Uczestniczek Projektu w dniach od 11.10 2011 roku do 31.10.2011 roku zorganizowano, za zgodą Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, szkolenie z zakresu florystyki/bukieciarstwa. W szkoleniu tym wzięły udział wszystkie Uczestniczki projektu. Możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w tym zakresie niewątpliwie wyróżni ich przy ubieganiu się do pracy na stanowisku opiekun, czy kucharz, kelner.

W dniu 13.12.2011 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyły zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Planowanie i realizacja zadań objętych projektem pozwolą na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych, będących wkładem do realizowanego projektu. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie. Jest to bardzo duża szansa dla uczestników, gdyż ta pomoc, przeznaczona dla nich, jest pomocą bezzwrotną. Udział w projekcie dał im bardzo dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie i co najważniejsze zdobytych nowych lub poszerzenie posiadanych umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Mamy nadzieję, że efekty podejmowanych działań w ramach projektu przyniosą wymierne korzyści dla uczestników, podniosą standard ich życia i otworzą przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART