zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"
Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci w szkole
Świetlica Socjoterapeutyczna
Projekt: "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"

W okresie od lipca do grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizował projekt pn: „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2013 r., Priorytet I. „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.

Odbiorcami programu byli mieszkańcy Gminy Chmielnik (dzieci, młodzież i dorośli).

W realizację projektu zaangażowane były instytucje lokalne. Współpraca przy realizacji projektu polegała między innymi na: użyczeniu sal, obiektów sportowych, sprzętu sportowego, kolportażu plakatów, broszur i kalendarzyków.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

Zadanie - Promocja projektu

W ramach tego zadania zostały opracowane i wydrukowane plakaty oraz broszury dotyczące zjawiska przemocy, kalendarzyki zawierające dane kontaktowe lokalnych instytucji pomocowych. Materiały te zostały rozprowadzone wśród mieszkańców gminy.

Zadanie - Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół z terenu gminy

W ramach tego zadania odbyły się spotkania informacyjne - szkolenia dla nauczycieli w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Chmielnik. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia z zakresu zjawiska przemocy, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działalności zespołu interdyscyplinarnego oraz procedury niebieskiej karty.

Zadanie - Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

W ramach tego zadania odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Program zajęć został dostosowany do wieku odbiorców. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy (co jest przemocą, jakie są jej rodzaje), jak reagować na zjawisko przemocy i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Zadanie - Prelekcje dla rodziców

W ramach tego zadania w każdej ze szkół odbyły się spotkania dla rodziców z zakresu prawidłowych postaw rodzicielskich, przyczyn i rodzajów przemocy, zadań zespołu interdyscyplinarnego. Przekazane zostały również informacje dotyczące tego, co robić w sytuacji zagrożenia z uwzględnieniem zakresu działalności lokalnych instytucji pomocowych.

Zadanie - Konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

w miesiącu X 2013r. przeprowadzono zawody sportowe- turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży promujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego,

w miesiącach XI –XII 2013 r. zorganizowano konkurs plastyczny: „Ratunku przemoc!!! Co robić?”

Zadanie - Wyposażenie szkół i świetlic na terenie gminy w materiały dydaktyczne z zakresu przemocy.

W ramach tego zadania zostały zakupione książki i filmy dydaktyczne z zakresu przemocy oraz profilaktyki uzależnień, dzięki czemu wyposażono szkoły i świetlicę socjoterapeutyczną z terenu gminy w w/wym. materiały dydaktyczne.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań osiągnięto założone cele projektu między innymi:

 1. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez:
  – zwiększenie wiedzy z zakresu działań lokalnych instytucji pomocowych,
  – zwiększenie wiedzy z zakresu sposobów działania w sytuacji zagrożenia,
  – zwiększenie wiedzy dotyczącej skutecznej reakcji na zjawisko przemocy,
  – wzmocnienie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami pomocowymi w celu udzielania skuteczniejszej systemowej pomocy rodzinie.

KK


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART