zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik IX kadencji w dniu 19 listopada 2019 r. podjęto następujące uchwały:


SESJA Nr IX

 1. UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
 3. UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 5. UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. UCHWAŁA NR IX/69/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. UCHWAŁA NR IX/70/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. UCHWAŁA NR IX/71/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 9. UCHWAŁA NR IX/72/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. UCHWAŁA NR IX/73/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. UCHWAŁA NR IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 12. UCHWAŁA NR IX/75/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2019-2028”.
 13. UCHWAŁA NR IX/76/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2019-2025”.
 14. UCHWAŁA NR IX/77/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
 15. UCHWAŁA NR IX/78/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.
 16. UCHWAŁA NR IX/79/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. UCHWAŁA NR IX/80/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 18. UCHWAŁA NR IX/81/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Hyżne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART