zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zdrowych, pogodnych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz wesołego "Alleluja"

życzą

Kierownik, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

i Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej


Czym zajmuje się świetlica terapeutyczna ?
Człowiek – najlepsza inwestycja
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc żywnościowa
Świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny
POMOC SPOŁECZNA

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Natomiast „celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.”

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonej formy pomocy, przyjmuje się - począwszy od 1 października 2006 roku następujące kwoty:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwotę 477.- zł,

2) w przypadku rodziny - kwotę 351.- zł na osobę w rodzinie.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207.- zł.

Zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy
z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno z zakresu zadań zleconych jak i własnych. Zadania zlecone gminie są obowiązkowe. Zadania własne dzielą się na zadania własne gminy obowiązkowe oraz zadania własne nie obowiązkowe - uznaniowe.

Ogółem środki jakimi rozporządzał OPS w 2010 roku na realizację zadań z pomocy społecznej zarówno zleconych jak i własnych wynosiły 1 182 772 30, zł.- zł /z wyłączeniem środków na utrzymanie GOPS/.

Ogółem świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania było dla 283 rodzin /913 osób w tych rodzinach/:

 1. Zadania własne:
  – z zasiłku stałego skorzystało 11 osób na kwotę 43 010,92.- zł,
  – zasiłki celowe i specjalne celowe wypłacono dla 113 rodzin na kwotę 49 952.-zł,
  – zasiłki okresowe wypłacono dla 87 rodzin na kwotę 164 267,10.- zł,
  – z zakupu gorącego posiłku korzystało 204 dzieci ze 117 rodzin na kwotę
  118 021,20.- zł,
  – zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono dla 167 na kwotę 144 220,79.- zł,
  – z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób na łączny koszt 58 407,89.- zł.
 2. Zadania zlecone:
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 8 osób w formie na kwotę 3 119,64 zł,
  – zasiłki celowe z rezerwy budżetowej państwa na usuwanie skutków osuwisk powstałych w wyniku ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 roku wypłacono dla 9 rodzin na łączną kwotę 451 900 zł.
 3. Pracą socjalną objętych było 294 rodzin w tym wyłącznie 131 rodzin.

W 2010 roku skompletowano 7 osobom dokumentację niezbędną do skierowania i umieszczenia w dps. Z wypoczynku letniego - kolonii skorzystało 6 dzieci ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W 2010 roku dla 9 wydano postanowienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, na podstawie których kombatantom udzielona została pomoc finansowa z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART