zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja w sprawie świadczeń
Karta Dużej Rodziny - informacja
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Informacja w sprawie świadczeń

Informacja o obowiązku niezwłocznego powiadamiania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenia zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tut. Organ.

Uzyskanie dochodu dotyczy sytuacji spowodowanych w szczególności:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym przyznane świadczenia stosowny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Również w sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Organ. Obowiązek ten dotyczy osób pobierających, jak również składających wniosek o:

 • świadczenie wychowawcze na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
 • zasiłek dla opiekuna.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Anna Szydełko


do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART