zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 GOPS W CHMIELNIKU
UCZEŃ NA WSI

Gmina Chmielnik realizuje pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” finansowany ze środków PFRON.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Wnioski składać będzie można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku od 2009/09/01 do dnia 2009/09/30 w godz. 715 - 1515 .

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie:

  • gminy wiejskiej, lub
  • obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3. mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

UWAGA !

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


Średni miesięczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Uczeń na wsi” przypadający na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym uprawniający do skorzystania z w/w programu wynosi 1531,20 zł. tzn. 120 % najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.


Przez pojęcie „dochodu brutto” – należy rozumieć dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), a w przypadku dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – dochód ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

 

Elżbieta Korbecka


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART