zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek - najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna – INFORMACJA
Uwaga !!!
Świetlica Socjoterapeutyczna
Nowości w bibliotece cd.
Człowiek - najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2012 roku – do 31.12.2012 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestniczek Projektu (8 kobiet) z terenu Gminy Chmielnik.

W okresie od 10 - 21.05.2012 roku 8 Uczestniczek Projektu brało udział w szkoleniu pn.: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W miesiącu czerwcu 2012 roku odbyły się również indywidualne konsultacje 8 Uczestniczek Projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

W dniu 18.06.2012 roku rozpoczęły się spotkania w ramach szkolenia pn.: „Grupa wsparcia”, które ma poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Otrzymane dofinansowanie na realizacje w/w projektu w bardzo znaczący sposób pozytywnie wpływa na oczekiwane rezultaty i efekty. Osoby biorące udział w projekcie wynoszą i osiągają wymierne dla siebie korzyści w zakresie powrotu na rynek pracy oraz odbudowania swoich postaw życiowych i osobowości. Uzyskiwane z roku na rok korzyści wypływające z realizacji projektu są motorem do działania w kolejnym roku i silną motywacją do czerpania pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poszczególne działania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały powiązane ściśle z harmonogramem działań oraz budżetem projektu. Zespół projektowy podejmuje działania zaplanowane w harmonogramie projektu zarówno pod kątem merytorycznym jak i rachunkowym.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gops.chmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART