zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KGW W BORÓWKACH
STOWARZYSZENIA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik w terminie od 1.01.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Projekt zakłada, że w 2013 roku aktywną integracją objętych będzie 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik, wobec których zastosowane będą instrumenty aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

W okresie 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie w 2013 roku.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i zatrudnione (w tym rolnicy) oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Do projektu zakwalifikowało się 7 osób (5 osób - lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których realizowana jest obowiązkowo „ścieżka reintegracji”, obejmująca trzy instrumenty aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu korzystać będą z instrumentów:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
    - grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz zorganizowane zostaną staże dla co najmniej 1 osoby w wieku 15-30 lat.
  • Aktywizacji edukacyjnej, w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Nadmienia się, że w okresie od 14 - 24.06.2013 roku
w ramach aktywnej integracji 7 Uczestniczek Projektu brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W następnych miesiącach w ramach aktywizacji zawodowej planowane są dalsze zajęcia z doradcą zawodowym, a także kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17 22-96-603.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART