zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Zajęcia w świetlicy
Fundusz alimentacyjny
Informacja

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Działania zaplanowane w harmonogramie w/wym. projektu na III kwartał 2014 roku zostały zrealizowane, tj. w ramach Zadania - Aktywna integracja projektu, Uczestniczki Projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej ukończyły kursy zawodowe w obszarze: "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej", w którym wzięły udział 4 osoby, „Podstawy księgowości”, w którym wzięły udział 2 osoby i „Pracownik administracyjno-biurowy”, w którym wzięła udział 1 osoba. Program kursów zawodowych obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdobyły kwalifikacje zawodowe.

Zdobyte przez Uczestniczki Projektu umiejętności przyczynią się do sprawniejszego poruszania się po rynku pracy.

Kolejnym działaniem Zadania1- Aktywna integracja, w ramach aktywizacji zawodowej jest realizacja staży dla 2 Uczestniczek Projektu. Staże rozpoczęły się od dnia 01.09.2014 roku i będą trwać do 29.12.2014 roku.

Nadmienić należy, że w ramach aktywizacji społecznej w/wym. zadania, w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku odbędą się kolejne spotkania „Grupy wsparcia”. Głównym motywem pracy grupy będzie podtrzymywanie wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych postaw.

Jednocześnie podjęte zostaną działania zespołu dotyczące naboru osób do projektu na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Na 2015 rok w w/wym. projekcie założono, że głównym celem będzie: aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 3 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną objęte wsparciem finansowym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną.

Uczestnicy w ramach aktywizacji społecznej skorzystają ze wsparcia w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznej.

W ramach aktywizacji zawodowej skorzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zaś w ramach aktywizacji edukacyjnej Uczestnicy Projektu ukończą kursy w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Zapraszamy do udziału w Projekcie


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że w okresie
od 01.11.2014 roku – do 31.12.2014 roku trwać będzie nabór osób do udziału w projekcie pn.:
„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać dodatkowych informacji u pracowników socjalnych
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART