zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
RÓŻNE
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenia rodzinne
Rozprowadzanie żywności dal naszych mieszkańców
Świetlica Socjoterapeutyczna
Życzenia od GOPS w Chmielniku
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2012roku – do 31.12.2012 roku realizuje Projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu( 8 Kobiet) z terenu Gminy Chmielnik.

W ramach realizowanego projektu dokonano naboru i rekrutacji 8 osób do udziału w projekcie. Nabór do projektu trwał od 1.01.2012 roku do 29.02.2012 roku. Proces rekrutacji odbywał się zgodnie z polityką równych szans poprzez ogólny dostęp do informacji na temat realizacji projektu.

Następnie zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych, na podstawie których uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz pomocą
w formie instrumentów aktywnej integracji społecznej.

W ramach pierwszego zadania – Aktywna integracja, w ramach instrumentu aktywizacji społecznej, 8 osób w okresie od 10.05.2012 roku do 21.05.2012 roku brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Jego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia uczestników projektu i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w dniach 18.06.2012 roku, 10.07.2012 rok, 14.08.2012 rok, 07.09.2012 rok, 04.10.2012 rok w ramach szkolenia pn: „Grupa wsparcia”.

W okresie od 06.06.2012 roku do 20.06.2012 roku, w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej, uczestniczki odbyły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej w celu podniesienia lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, zrealizowane zostały dwa kursy zawodowe, w których wzięły udział wszystkie uczestniczki projektu tj:

  • w dniach od 07.08.2012 roku do 29.08.2012 roku kurs zawodowy w obszarze: profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
  • w dniach od 06.11.2012 roku do 16.11.2012 roku szkolenie z zakresu florystyki/bukieciarstwa.

Uczestniczki szkolenia zdobyły wiedzę teoretyczną oraz nabyły umiejętności praktyczne.

W dniu 11.12.2012 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Realizacja zadań objętych projektem pozwoliły na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i środków własnych, będących wkładem do realizowanego projektu. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie, który dał uczestniczkom dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie. Jak również zdobyły nowe lub poszerzyły posiadane umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Mamy nadzieję, że efekty podejmowanych działań w ramach projektu przyniosą wymierne korzyści dla uczestników, podniosą standard ich życia i otworzą przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART