zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe

 

Mijający rok był okresem wzmożonych prac drogowych w naszej gminie. Przedsięwzięcia te miały mniejszy rozmach niż w latach ubiegłych. Stan ten spowodowany był koncentracją środków budżetowych na innych ważnych inwestycjach, takich jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Pomimo mniejszych możliwości zrealizowano kilka ważnych zadań, które zostały w większości sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych.

W miesiącach letnich wykonano przebudowę dwóch dróg gminnych: Borówki – Brzezówka na odcinku 360 m i Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik (odcinek od tzw. Ronda w kierunku Chmielnika) na odcinku 700 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcą robót były firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Łączny koszt zamówień wyniósł 327 098,13 zł (brutto). Realizacja wymienionych przedsięwzięć była możliwa dzięki dotacjom uzyskanym przez Gminę Chmielnik w wysokości 302 682,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Również w miesiącach sierpniu i wrześniu zmodernizowano drogi poscaleniowe na łącznej długości 2170 m. Prace były prowadzone na drogach nr 1970 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek Wielka Góra), nr 114 w Zabratówce (przysiołek Górna Wieś) i nr 1057, 1058 w Zabratówce (przysiółek Markówki). Zadania obejmowały ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe odmulenie rowów. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt modernizacji dróg wyniósł 303 610,71 zł (brutto). Na realizacje przedsięwzięć Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Trzecią ważną inwestycją drogową zakończoną we wrześniu bieżącego roku była „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108267 R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w m. Zabratówka”. Zakres prac obejmował: budowę chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz odnowę nawierzchni drogi. Roboty objęły odcinek 307 m. Wykonawcą zamówienia był Zakład Komunalnym w Żołyni. Koszt przebudowy wyniósł 275 321,13 zł. Zadanie otrzymało dofinasowanie w wysokości 110 169,00 zł. Projekt realizowany był w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Warto zauważyć, że zlokalizowany w centrum miejscowości ciąg komunikacyjny łączy ze sobą wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne z uwagi na występujący wzmożony ruch pieszy. Budowa chodnika wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacji poprzez oddzielenie ruchu samochodowego od przechodniów.

Przez cały opisywany okres trwały bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART