zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Życzenia
Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do 17 osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych – w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Czas realizacji tego projektu dobiega końca, więc możemy ocenić przebieg oraz uzyskane efekty osiągnięte dzięki zrealizowanym zadaniom.

W latach 2013-2014 - 14 osób, które spełniły w/w warunki i zakwalifikowane zostały do uczestnictwa w projekcie skorzystały ze wsparcia finansowego oraz objęte zostały 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną. Uczestnicy w ramach aktywizacji społecznej skorzystali ze wsparcia w postaci: treningu kompetencji i umiejętności społecznej oraz grupy wsparcia. W ramach aktywizacji zawodowej skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz staży (staże realizowane były dla 4 osób w wieku do 30 lat). Zaś
w ramach aktywizacji edukacyjnej Uczestnicy projektu ukończyli kursy w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Wyżej wymienione formy wsparcia dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otwierają w pewien sposób nowe możliwości oraz dają duże szanse na zmianę sytuacji życiowej osób, które biorą udział w projekcie jak również przyczynią się do zapoczątkowania zmiany postaw życiowych, zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych oraz do integracji ze społecznością.

Kolejny rok realizacji tego działania to kolejne osoby, które otrzymają możliwość wyjścia ze swojej obecnej nieraz bardzo trudniej sytuacji życiowej.

W roku 2015 w okresie od stycznia do czerwca wyżej wymienionymi działaniami (z wyjątkiem staży), objętych zostanie 3 osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie w wyniku ogłoszonego naboru. Nadmienić należy, że nabór jeszcze trwa do 31.12.2014 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603.

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART